Oppdag matematikken i programområdet ditt

Beskrivelse: 

Foto: Line Johnsen

Eleven bruker situasjoner i programfagstimene til å lage oppgaver som kan brukes i matematikktimene. Gjennom dette arbeidet skal de selv oppdage hvorfor det er nyttig å kunne matematikk når man går på BAT (eller andre programområder).

Hensikt:

 • Bevisstgjøre elevene på hva de må kunne av matematikk i fremtidig yrke.
 • Skape motivasjon for matematikkfaget
 • Bruke grunnleggende ferdigheter skriving og digitale verktøy i matematikk
 • Oppgaven egner seg også godt som samarbeid med for eksempel norsk, engelsk og programfag. Forklaring av ord og uttrykk. Bruk av fagspråk i alle fag.

For å dokumetere og bruke disse oppgaven har vi valgt å bruke blogg. Eleven har opprettet blogg på bloggspot. Se veiledningtil hvordan du oppretter blogg under ressurser. Det er ikke nødvendig å bruke blogg, men oppgavene må dokumenteres. Eleven skal løse hverandres oppgaver.

Det er to sluttprodukter her; 6 - 8 blogginnlegg og et brev til eleven som begynner på vg1 neste år. I brevet skal det stå hvorfor eleven trenger matematikk på vg1 YF.

Perioden bør vare 6 - 8 uker. Da får eleven best utbytte av denne oppgaven. Eleven tar bilder og lager oppgaver mens de er i verksted og viser fram bloggene sine og løser hverandres oppgaver. Tidsbruk i matematikktimene 15 - 20 min/uke.

I tillegg til å lage blogginnlegg ukentlig skal elevene krysse av i et skjema for hvilke læreplanmål som er brukt fra 1yp. Se vedlegg.

Tall og algebra:

 • Gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver, med og utan tekniske hjelpemiddel, og vurdere kor rimelege resultata er
 • Tolke og bruke formlar som gjeld daglegliv, yrkesliv og programområde
 • Rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor

Geometri

 • Bruke formlikskap, målestokk og Pytagoras’ setning til berekningar i praktisk arbeid
 • Løyse praktiske problem som gjeld lengd, vinkel, areal og volum
 • Rekne med ulike måleeiningar, bruke ulike målereiskapar, og vurdere gyldigheit og målenøyaktigheit
 • Tolke og framstille arbeidstekningar, kart, skisser og perspektivteikningar knytte til yrkesliv, kunst og arkitektur

Økonomi

 • Gjere lønnsberekningar, budsjettering og rekneskap ved hjelp av ulike verktøy
 • Berekne skatt og avgifter

Feles programfag Vg1 bygg- og anleggsteknikk: (tegning og bransjelære)

 • Bruke enkle måleverktøy knyttet til arbeidsoppgaver innen bygg og anleggsteknikk
 • Lese, forstå og følge enkle arbeidstegninger som skal brukes i produksjon og vedlikeholdsoppgaver innen bygg- og anleggsteknikk
 • Tegne enkel plan, detaljer og snittegninger i målestokk
 • Utarbeide tegninger, kalkulasjon, beregninger og dokumentasjonsarbeid knyttet til eget arbeid ved hjelp av digitale verktøy

Grunnleggende ferdigheter:

Matematikk:

Å kunne uttrykke seg skriftlig i matematikk innebærer å løse problemer ved hjelp av matematikk, beskrive og forklare tankegang og sette ord på oppdagelser og ideer. En lager tegninger, skisser, figurer, tabeller og diagram. I tillegg benytter en matematiske symboler og det formelle språket i faget.

Å kunne regne i matematikk utgjør grunnstammen i matematikkfaget. Det handler om problemløsning og utforskning som tar utgangspunkt i praktiske, dagligdagse situasjoner og matematiske problemer. For å klare det, må en kjenne godt til og mestre regneoperasjonene, ha evne til å bruke varierte strategier, gjøre overslag og vurdere hvor rimelige svarene er.

Å kunne bruke digitalt verktøy i matematikk handler om å bruke ulike verktøy til spill, visualisering og publisering. Det handler også om å kjenne til, bruke og vurdere digitale hjelpemidler til problemløsning, simulering og modellering. I tillegg er det viktig å finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med hensiktsmessige hjelpemidler og være kritisk til kilder, analyser og resultater.

Denne oppgave er todelt og blir på to måter etter de samme vurderingskriteriene. Se vedlegg 2. Blogginnleggene (6 – 8 stk) blir vurdert i matematikk uten karakter. Fagartikkelen blir vurdert med karakter i både matematikk og norsk. Vurderingskriterier finner du vedlagt.