Modellbygging i matematikkfaget

Beskrivelse: 

Bygge modell av leikehytte som i løpet av året skal byggast på verkstaden.

Tal og algebra

  • gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver, med og utan digitale verktøy, presentere resultata og vurdere kor rimelege dei er
  • tolke og bruke formlar som gjeld dagegliv og yrkesliv

Geometri

  • bruke og grunngje bruken av formlikskap, målestokk og Pytagoras´setning til berekningar og i praktisk arbeid
  • løyse problem som gjeld lengd, vinkel, areal og volum
  • rekne med ulike måleeiningar, bruke ulike målereiskapar, vurdere kva for målereiskap som er formålstenelege, og vurdere kor usikre målingane er
  • tolke, lage og bruke skisser og arbeidstreikningar på problemstillingar frå kultur- og yrkesliv og presentere og grunngje løysingar

Bygge modell av leikehytte i 1:10 frå botn av, for å innøve begrep, uttrykk og ferdigheiter i matematikk.

Eleven blir engasjert og slepp å forholda seg til ei lærebok med masse tekst. Kan jobbast med i eit vanleg klasserom, då dette ikkje støvar eller lagar støy.

FoamBoard, skjærematte, skjærelinjal, skjæreutstyr, teikningar, smarttelefon