Frie, åpne, rekneoppgåver til fagdagar, eksempel

Beskrivelse: 

Brukt på og eigna for: Fagdagar 1P og 1 PY.

Oppgåvene er lokale eksempel frå nærområdet i Odda, og må tilpassast etter lokale forhold.

Mål: Ingen oppskrift eller prosedyre er foreslått eller oppgitt. Elevane skal velja metode/metodar og evaluera denne/desse. Elevane skal helst måtta ut av klasserommet.

Elevane blir delt inn i grupper (2-4stk). Dei skal presentera løysinga si for klassen.

Kompetansemål (sjå siste side nederst): Alle grunnleggande ferdigheiter, i første rekke å bruka matematikk muntleg: Munnlege ferdigheiter i matematikk inneber å skape meining gjennom å lytte, tale og samtale om matematikk. Det inneber å gjere seg opp ei meining, stille spørsmål og argumentere ved hjelp av både eit uformelt språk, presis fagterminologi og omgrepsbruk. Det vil seie å vere med i samtalar, kommunisere idear og drøfte matematiske problem, løysingar og strategiar med andre. Utvikling i munnlege ferdigheiter i matematikk går frå å delta i samtalar om matematikk til å presentere og drøfte komplekse faglege emne.

I tillegg å kunna lesa i matematikk, å kunna skriva i matematikk, å kunna rekna, analysera, vurdera nøyaktigheit, ulike metodar, gjera forenklingar, gjera forutsetningar, tilnærmingar....

Oppgåver:

  1. Kunstgrasbanen på Eide, Odda Stadion, er merka med kvite linjer. Rekn ut/finn ut kor mange kvadratmeter kvitt kunstgras som må til.
  2. Det vart i fjor lagt ny løpebane på stadion. Kostnad: 500 kr/m2. Kva kosta denne oppgraderinga trur de? Lag ei kalkyle!
  3. Kor stort forsprang må ein 400-m-løpar i ytre bane få på ein i indre bane?
  4. Finn høgda på flaggstanga ved inngangen til gymnasbygget. Oppgi metode du har brukt. Oppgi grannsemd/nøyaktighet. Viss sol (skugge): Bruk to ulike metodar. Vurder og samanlikn grannsemda (nøyaktigheten) på dei ulike metodane.
  5. Finn høgda på Rubinen (9 etasjes høghus) med 2 ulike metodar! NB: Du får ikkje gå inn eller klatra opp! Kva er målenøyaktigheten på dei to metodane trur du?
  6. Nedom gymnasbygget er det skog, frå bygget til riksvegen. Du skal selja ein vedteig. Finn ut kor mange kubikkmeter (m3) eit mål ved er (ein famn/favn). Rekn ut ca kor brei ein vedateig frå nordaustre hjørnet av gymnasbygget og ned til Røldalsvegen må vera for å gi eit mål ved. Gjer greie for forutsetningane og metodane du brukar!
  7. Rekn ut kor mange kJ eller kaloriar du åt til frukost (eller lunsj).
  8. Finn gjennomsnitts BMI for klassen!
  9. Sørveggen på gymnasbygget skal malast. Du skal kjøpa inn maling, same fargar som i dag. Malarmeister Meusburger seier at 10 liter murmaling dekkar ca 100 m2 med 2 strøk. Kor mykje maling må du kjøpa av kvar farge?
  10. Rekn volum av ulike former (skiftenøkkel, murstein, bor, sylinder, røyrstump...). Kontroller med Arkimedesmetoden: Heureka!
  11. Rekn ut forsterkninga i ulike verktøy (tenger o.l.: hovtang, røyrtang, avbitar, saks...)
  12. Rekn ut snølasta på garasjebygget mellom skulebygga! (Viss snø).
  13. Det er planlagt overbygg over setene på stadion. Lag ein kalkyle for dette bygget!
  14. Viss (trygg) is: Rekn ut energien som trengst for å smelta isen på Sandvinsvatnet!
  15. Rekn ut energien som trengst for å heva temperaturen i Sandvinsvatnet frå 0 grader til sommartemperatur! (vinter til sommar).
  16. Kor mange liter ved er det i ein 60-liters sekk?
  17. Kva kostar ein tur Odda- Voss? Ta med bompengar og drivstoff! Rekn på ulike vegval og ulike transportmiddel!

Brukt på og eigna for: Fagdagar 1P og 1 PY.

Mål: Ingen oppskrift eller prosedyre. Elevane skal velja metode/metodar og evaluera denne/desse. Elevane skal måtta ut av klasserommet.

Elevane blir delt inn i grupper (2-4stk). Dei skal presentera løysinga si for klassen. Sett av ca 10 min pr gruppe til presentasjon.

Elevane blir litt rådville og frustrerte i starten, men er som regel i gang etter 10 minutt uten rettleiing. La dei jobba sjølve. Alle metodar er lov! (Også googla, ring ein ven...).

Omfanget og tidsbruken varierer veldig frå oppgåve til oppgåve, og frå gruppe til gruppe, alt etter metodeval, kompetanse osv.

Oppgåvene engasjerer som regel, og gir eit fint avbrekk i lange matematikkfagdagar. Tida går fort!

Under presentasjonane kan medelevane koma med innspel/vurdering av metodane som er brukte, nøyaktigheita mm.

Fordeling av oppgåver kan gjerast ut frå læraren si vurdering av gruppene, aktuelle kompetansemål i andre fag osv.

Uteområde, hus, skog, idrettsanlegg, vatn...