Search page

Søket fant 17 resultater på 0.177 sekunder.

Søkeresultater

  1. Varmekabler

    Geometri, areal, målestokk.

    Elevene får i oppdrag å legge varmekabler på et bad.

    • De skal tegne badet i målestokk, beregne lengde på kabelen, velge riktig kabel i forhold til ønsket effekt.

    (De kan legge varmekabelen, men det er ikke nødvendig.)

    Oppgaven er lagt ved som ressurs.

    Gro Esekielsen - 30.01.2013 15:25

  2. Montering av lamper i tak

    Hensikten med oppgaven er å finne plassering av lyspunkter i tak slik at det blir jevn lysfordeling i rommet.

    Illustrasjon: ©Klaus-Allan Eide

    Anita - 06.03.2013 15:26

  3. Planlegge installasjon av varme i enebolig

    Planlegge installasjon av varme i enebolig i henhold til tegning. Gjør nødvendige beregninger ut fra tegninger og monter anlegget i øvelsesbås.

    magmor - 06.03.2013 17:00

  4. Trigonometri med elektriske størrelser

    Oppgave der elevene skal jobbe med rettvinklet trekant, der det brukes elektriske størrelser og benevninger på trekanten.

     

    Kompetansemål matematikk:

    Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

    • gjere greie for definisjonane av sinus, cosinus og tangens og bruke trigonometri til å berekne lengder, vinklar og areal i vilkårlege trekantar

     

    Opplæringsmål: Elevene skal kunne bruke pytagoras, cosinus og sinus for å finne lengder og vinkeler på rettvinklet trekanter.

    rune.lindland@gmail.com - 24.04.2015 11:46

  5. Måling av strøm, spenning og resistans

    Måling og beregning av strøm, spenning og resistans.

    Eleven skal tegne koblingsskjema, koble opp på brett, gjøre målinger og foreta beregninger.

    Resultatet skal presenteres.

    magmor - 13.05.2013 15:34

  6. Eigne forbruksval

    Ei gruppeoppgåve der elevane skal læra om eigne forbruksval og om ulike materialtypar dei finn på verkstaden.

    Solveig M Bergo Nielsen - 29.12.2013 16:35

  7. Trigonometri på elektrofag

    Enkelte skoler tilbyr ikke 1Y-T til sine elektrofagelever. For de elektrofagelevene som går på 1Y-P, kan disse heftene brukes. Det er totalt seks hefter med fasit bak.

    • Sinus
    • Cosinus og tangens
    • Invers til sinus, cosinus og tangens
    • Spenningstrekant
    • Impedans
    • Effektfaktor

     

    Heftene inneholder mange eksempler og er anbefalt å brukes i denne rekkefølgen, men kan selvfølgelig plukke slik som man vil. 

     

    Håkon Tveit - 05.01.2016 13:34

  8. Læreplanar elektro

    Dette heftet samlar kompetansemåla til elektrofag vg1 og elenergi vg2. Det kan lette arbeidet med FYR særleg i oppstartfasen. NB: alle kompetansemåla i alle fag, både programfag og fellesfag, kan sjølvsagt knytast til dette heftet.

    pernille.sordal@t-fk.no - 14.04.2016 13:57

  9. Ohms lov og effektloven

    Elevene skal jobbe med Ohms lov og effektloven. Elevene skal:

    • Regne med formler
    • Gjøre om på formler
    • Måle og finne strøm, spenning og motstand
    • Lage og lese av graf.
    • Lære om proporsjonalitet

    Bilde: Hannes Grobe (Schulhistorische Sammlung Bremerhaven). Lisens: CC by. Kilde: Wikimedia commons   

    Julie Bjørnstad - 19.01.2017 15:38

  10. Varmekabler på bad

    Presentasjon

    Hensikten med denne oppgaven er å jobbe med målestokk, beregne areal og regning med formler. Arbeidsoppdraget vil, ut fra ei konkret arbeidstegning, gå ut på:

    1. Finne en logisk målestokk.

    2. Beregne areal og effekt på varmekabler.

    Denne oppgaven tar utgangspunkt i en plantegning av en leilighet (målestokken er 1:50, og den må skrives ut i A3-format). Denne leiligheten er ikke helt ”A4” i utformingen, og er fin å bruke til utregning av areal i forskjellige geometriske figurer.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 14.12.2012 15:29

  11. Seriekobling, enkel formelregning

    Foto: Gro Esekielsen

    Elevene skal måle resistanser, og gjennom måleresultatene komme frem til formelen for seriekobling av resistanser.

    Oppgaver med seriekobling av resistanser.

    Gro Esekielsen - 13.05.2013 16:42

  12. Parallellkobling av resistanser, formelregning

    Elevene skal parallellkoble resistanser, beregne total resistans, og måle om de har regnet riktig.

    Oppgaver med parallellkobling.

    Gro Esekielsen - 14.05.2013 10:07

  13. Måleoppgaver, proporsjonale størrelser

    Dette er en gruppeoppgave, og dere skal arbeide med ulike proporsjonale størrelser.

    Dere skal koble opp elektriske kretser. I disse kretsene skal vi se hvordan forholdene mellom strøm, effekt, resistans og spenning er. Forholdene skal dokumenteres gjennom egne tabeller og grafer. Dette skal gi grunnlag for å kunne bestemme grafens proporsjonalitet, formel og stigningstall.

    magmor - 12.11.2013 14:04

  14. Bedriftsbesøk, vannkraftverk

    I dette undervisningsopplegget skal Elevene skal besøke et vannkraftverk. Besøket skal munne ut i en artikkel, og en sammensatt tekst (Power Point-presentasjon).

    Se rammemodellsoppgave

    Tina Camilla Brunvoll - 10.11.2014 12:31

  15. Sammenheng mellom algebra og kontinuitetsmåling

    Dette er en oppgave man jobber to og to, og dere skal arbeide med kontinuitetsmåling, formelsnuing og vurdere måleresultatene.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 10.12.2014 16:57

  16. Varmekabel

    Her skal du beregne, tegne og finne en passende varmekabel for rommet. Ligger en film i vedlegget om hvordan legge varmekabel.

    odd.harry.pedersen@risor.vgs.no - 24.04.2015 11:27

  17. Matematikk i elektrofag

    Elevene skal forbedre de grunnleggende ferdigheter i matematikk ved bl.a. anvendelse av Ohms lov.

    Elevene skal få en større forståelse for betydningen av matematikk i elektrofag. De skal kunne vurdere/evaluere oppgavene og resultatene i forhold til hvor relevant dette er i faget.

    Julie Bjørnstad - 07.02.2017 12:45