Search page

Søket fant 106 resultater på 0.058 sekunder.

Søkeresultater

 1. Gruppearbeid fordøyelsessystemet

  Gruppearbeid om fordøyelsessystemet.

  tonmal - 19.11.2013 15:08

 2. Hvor mye energi bruker du per døgn? Er du i energibalanse?

  Første del av opplegget går ut på å beregne energiforbruket pr. døgn. Skriv ned og beregn energiforbruket i løpet av et døgn ved hjelp av tabellen som ligger i opplegget. Legg til forbruket når du hviler. Her bruker du formelen som du finner i oppleggget.

  Opplegget kan utvides til å registrere hva du spiser i løpet av en dag. Energiinnholdet beregnes ved hjelp av matvaretabeller eller dataprogram.

  Enkel matematikk kreves.

  Elevene skriver rapport.

  0704habj - 18.02.2014 19:45

 3. Issmelting og havnivå

  Issmeltingen som pågår i Arktis og Antarktis vil øke havnivået i flere hundre år fremover. Ikke all issmelting gir direkte opphav til økt havnivå. Denne øvelsen demonstrerer to typer issmelting: Issmelting som gir opphav til økt havnivå og issmelting som gir ikke gir opphav til økt havnivå.

  fape2605 - 28.01.2014 20:00

 4. Fordøyelsessystemet

  Denne øvelsen passer godt for en gruppe på 3-6 elever. Her får elevene øvelse i å samarbeid om et felles produkt, fordøyelsessystemet, i forholdet 1:1. I tillegg skal de ulike fordøyelsesprosessene tas med. Et av målene ved øvelsen er å gjøre eleven(e) i stand til å vurdere størrelsesforhold i fordøyelsessystem hos mennesker. I tillegg er dette en øvelse som kan brukes til repetisjon av fordøyelsessystemet.

  Resultatet kan hentes frem senere i for bindelse med celleånding, regulering av blodsukker ol.

  fape2605 - 28.01.2014 19:34

 5. Global oppvarming - gruppeoppgave i bærekraftig utvikling

  Lærer har gjennomgått hva som menes med global oppvarming. Begreper som bærekraftig utvikling, før-var-prinsippet osv. er gjennomgått. Lærer skisserer planen og gjennomgår hva som skal skje under arbeidet med gruppeoppgaven. Lærer finner frem de nødvendige artikler og kronikker som reflekterer forskjellig syn knyttet til global oppvarming. Det er viktig at nivået på disse ikke blir komplekst og vanskelig.

  fape2605 - 29.01.2014 22:37

 6. Global interessekonflikt - CO2

  Læreren starter med å dele ut/vise grubletegningen i plenum. Elevenen diskuterer påstandene i grupper på 3-4.

  Elevene får deretter utlevert arket med flere påstander, og skal sortere disse etter hvor relevante de mener påstandene er i forhold til CO2.

  Elevene presenterer sine påstander. Hvordan disse legges frem, på poster, PowerPoint o.l, kan bestemmes i klassen.

  Tove Gustafsson - 05.02.2014 15:26

 7. Puslespill om varmepumpe

  Puslespill om varmepumper. Klipp ut ordene og plasser de på varmepumpen.

  Solveig M Bergo Nielsen - 31.12.2013 16:00

 8. Puslespill om fordøyelsen

  Kan brukast som repetisjon når ein har om fordøyelsen.

  Solveig M Bergo Nielsen - 31.12.2013 16:04

 9. Aktivitet: Mat, energi og arbeid

  INNHOLD:

  Læringsaktivitet hvor elevene skal jobbe i praksis med de grunnleggende begrepene knyttet til energiomsetning i kroppen og energioverføring i form av arbeid.

  LÆRINGSMÅL:

  Elevene skal gjennom aktiviteten bli bedre i stand til å se sammenhengen mellom energiinntaket sitt og hva dette faktisk brukes til i kroppen.

  SLUTTPRODUKTET:

  En innfyllingsrapport som elevene leverer inn.

  Vurderes som Godkjent evt. Ikke Godkjent

  besy2210 - 23.10.2013 14:48

 10. Måleusikkerhet, Måling av gulvarealet på klasserommet.

  Læreplanmål: Forskerspiren: Planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder.

  johsir - 23.10.2013 16:59

 11. Socrative

  Socrative er et kjekt system for å gjennomføre quizer, spørreundersøkelser og interaktive aktiviteter ved hjelp av smarttelefoner, pc-er og nettbrett. Det er også mulig å dele quizer og oppgaver med andre lærere.

  I dette opplegget ligger det vedlagt koder til en del tidligere gitte eksamensoppgaver i naturfag, samt en quiz om kompetansemål innen ulike programområder.

  Tobias Håkansson - 28.10.2013 14:30

 12. Å iaktta naturen til ulike årstider

  Elevene skal planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdere ulike feilkilder.

  1706nipe - 18.02.2014 18:53

 13. Samarbeid med 7.årstrinn

  På slutten av skoleåret inviterer en videregående klasse en 7.-klasse fra en skole i nærområdet.

  Vgs-elevene skal ta utgangspunkt i praktisk arbeid de har gjennomført i løpet av året for å lage et undervisningsopplegg for barneskoleelevene.

  Læringsmål vil variere.

  1112joga - 18.02.2014 19:14

 14. Lag en beholder til kosmetisk krem

  Elevene skal lage et kosmetisk produkt i naturfag. Hva er mer naturlig enn å lage en beholder til den! Vi har lagd den i gips, leire og nå sist med en 3D-printer. Her er det bare fantasien som setter grenser.

  Erlend Thune - 20.02.2014 15:24

 15. Startar - demonstrasjonar i samband med varmepumper

  I den vedlagde fila har eg nokre greie tips til demonstrasjonar i samband med innføring varmepumper.

  oddsol - 25.02.2014 11:27

 16. Sot og issmelting

  Sot og klimaendringer får stadig økende oppmerksomhet. Reduksjon i utslippene av sot kan være en måte å bremse den globale oppvarmingen på. Sot på snø og is gjør at snøen og isen smelter raskere. Sot eller “black carbon” som det kalles på fagspråket, er små partikler som oppstår ved ufullstendig forbrenning av fossilt brensel eller biomasse. Slike svarte sotpartikler absorberer sollyset.

  I denne øvelsen skal elevene sammenligne smelting av is med og uten sot og avgjøre om sot gir raskere smelting av is.

  fape2605 - 28.01.2014 18:55

 17. Næringsstoffinnholdet i noen matvarer

  Læringsmål før undervisningsopplegget:

  • Eleven skal kunne de ulike hovedgruppene næringsstoffer
  • Eleven skal kunne bruke varedeklarasjonen til å si noe om innholdet i ulike matvarer
  • Eleven skal ha innsikt i næringsstoffinnholdet i utvalgte matvarer
  • Eleven skal vite at det finnes ernæringsråd fra staten og kunne bruke tabeller til å finne ernæringsrådene for deres aldergruppe/kjønn

  fape2605 - 28.01.2014 19:14

 18. Enkel simulering av drivhuseffekten

  Det at atmosfæren vår begrenser ernergiutsrålingen fra jorda kalles drivhuseffekten. Denne effekten er et bilde på at atmosfæren, i likhet med drivhus, holder energien innfanget. I media skiller man mellom naturlig og menneskeskapt drivhuseffekt. Den totale drivhuseffekten er en kombinasjon av disse to. Drivhuseffekten er altså kort sagt atmosfærens evne til å slippe gjennom sollys og samtidig holde på mesteparten av varmen som sola gir oss.

  fape2605 - 29.01.2014 21:03

 19. Global interessekonflikt - mat- og vannkrise

  Lærer begynner med en grubletegning over mat- og vannkrisen, med 4 påstander, elevene diskuterer disse i grupper på 3-4 elever.

  Elevgruppene får deretter utlevert ulike utsagn/påstander, og de skal vurdere hvor stor påvirkning, om noen, de ulike utsagnene har på mat- og vannkrisen i verden. Elevene sorterer utsagnene i gruppene ingen påvirkning, noe påvirkning og stor påvirkning.

  Tove Gustafsson - 05.02.2014 15:42

 20. Energigivende næringsstoff

  Elevane lærer om energigivende næringsstoff, kvifor me treng dei og kva mat som inneheld dei ulike næringsstoffa. 

  Stoffet bygger heile tida på noko dei kan (har lært) frå før. Elevane veit til ei kvar tid kva som skal til for å oppnå dei ulike karakterane.

  Elevane blir vurdert med skriftleg prøve. Oppgåvene på prøven er henta ut frå repetisjonsoppgåvene.

  Solveig M Bergo Nielsen - 30.01.2015 22:43

Pages