Skriftlig rapport fra utplassering

Beskrivelse: 

(Opplegget lages av norsklærer og barne- og ungdomsarbeiderlærer i fellesskap)

Dette er et opplegg som fokuserer på den grunnleggende ferdigheten skriving i både norsk og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Det jobbes individuelt og i samarbeid med lærer på skolen, samt praktisk i utplasseringa.

Kort oversikt over innholdet i opplegget:

Oppgaven og kriterieskjemaet deles ut og gjennomgås den første dagen i utplasseringsuka. Elevene er utplassert fra 08:30 til 15:30 de resterende fire dagene denne uka. De skal skrive logg etter hver arbeidsdag med tanke på at de skal kunne skrive en rapport i etterkant av utplasseringa.

Påfølgende mandag møter elevene på skolen med logg og annen informasjon og begynner å skrive førsteutkast av rapporten. Norsklærer er veileder. Elevene får mulighet til å levere utkastet innen 21.00 samme kveld. Fram mot neste mandag jobbes det med å gi tilbakemelding og underveisvurdering på førsteutkastene i henhold til kriteriene.

Den siste mandagen jobber elevene med tilbakemeldingen fra lærerne og fullfører det siste utkastet av rapporten for innlevering til sluttvurdering. Elevene kan velge å levere i økta eller benytte seg av utvidet frist kl: 21:00.

Lærer bruker den neste økta på å gi endelig vurdering/sluttvurdering med karakter av rapporten skriftlig ved bruk av kriterieskjemaet (og gjennomgang muntlig med eleven i etterkant).

Oppgaven er todelt: Det skal skrives daglig logg etter endt arbeidsdag i henhold til gitte kriterier (se vedlegg (innleveringsoppgave for BU2_til eleven). Loggskrivingen skal brukes som utgangspunkt for rapportskriving i to utkast (se samme vedlegg).

Vurderingskriterier for rapporten:

Rapportens del 1:

 • Utplasseringsstedet skal presenteres
 • Dagsrytme og rutiner skal beskrives
 • De generelle arbeidsoppgavene skal beskrives

Rapportens del 2:

To aktiviteter skal beskrives detaljert med fokus på:

 • Aktiviteten (hva, hvordan)
 • Hensikten med den (hvorfor)
 • Refleksjon over hvordan aktiviteten forløp; hva fungerte bra, hva kunne en gjort annerledes?

Formelle krav til rapporten

Innledningen skal bestå av

 • rapporthode (Til, Fra, Dato)
 • overskrift, for eksempel ”Rapport fra utplassering (PTF) i uke 35/2011”
 • et avsnitt der eleven sier litt mer om hva rapporten inneholder (han kan godt bruke informasjonen ovenfor, for eksempel)

Eleven skal

 • skrive hele setninger, ikke bare stikkord
 • bruke deloverskrifter og avsnitt for å skape en ryddig tekst
 • sjekke teksten for stavefeil (bruke stavekontroll/og eller annet retteprogram)
 • avslutte rapporten med underskrift (maskinell underskrift holder)

(Se vedlagt kriterieskjema)