Juleevangeliet på ungdomsk

Beskrivelse: 

Dette opplegget er ment som introduksjon til temaene muntlig språk, slang, språk og identitet. Opplegget tar utgangspunkt i en tekst som florerer på Facebook (Juleevangeliet på ungdomsk) og juleevangeliet. De grunnleggende ferdighetene det jobbes med i dette opplegget er lesing, samt å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig.

Målet med introduksjonstimen er først og fremst å vekke interesse for temaet, og at elevene skal føle at temaet angår dem (relevans). Et annet mål jeg hadde, var at elevene skulle bli mer bevisst på egen, muntlig språkbruk.

Undervisningsopplegget:

1. Lærer deler ut Juleevangeliet på ungdomsk (VEDLAGT)til elevene.Lærer leser det høyt for elevene. Elevene jobber individuelt, og skriver ned ord de ikke forstår.

2.Diskusjon i plenum.Hva betyr ordene?Ord/tegn ingen forstår, googles av elevene. Ca. 10 min.

3.Diskusjon i plenum: Er dette ord elevene selv bruker?Hvem bruker disse ordene? (her tenker jeg lærer kan styre litt – jeg vil fram til at måten vi snakker på, henger sammen med identitet, og kan si noe om blant annet generasjonstilhørighet).

4.Lærer leser juleevangeliet høyt.

5.Elevene arbeider individuelt, og skriver ned hva som skiller de to variantene fra hverandre.Ca. 5 min.

6.Diskusjon i plenum; hva er forskjellen mellom de to variantene? Ca. 10. min

7.Hvis tid: Elevene går sammen to og to, og prøver å skrive ned hva som kjennetegner formelt muntlig språk, og hva som kjennetegner uformelt muntlig språk.

Vurdering: Uformell vurdering, elevene får muntlig tilbakemelding i form av ros og vennlig korreksjon dersom det er nødvendig.