Begrepsinnlæring - et tverrfaglig samarbeid mellom bygg- og anleggsteknikk og engelsk

Beskrivelse: 

I dette opplegget skal elevene jobbe på ulike måter med begrepsinnlæring av de 30 - 40 viktigste redskapene fra verkstedet på engelsk. Elevene kan jobbe parvis, i mindre grupper og i hel klasse. Det jobbes først og fremst med den grunnleggende ferdigheten muntlig engelsk, men opplegget kan enkelt utvides til også å omfatte skriftlig arbeid med redskapene. Det legges ikke opp til noen formell vurdering fra lærerens side, men ulike vurderingsformer kan brukes underveis og i etterkant av arbeidet.

Før opplegget settes i gang må lærer i engelsk og lærer i bygg- og anleggsteknikks ulike programfag sammen gå ned på verkstedet med et digitalt kamera og ta bildet av fagets mest sentrale verktøy. Disse bildene må lages om til bildekort og kopieres slik at læreren har minimum 8 bunker kort ved oppleggets begynnelse i hver sin konvolutt.

Opplegget kan enkelt overføres til for eksempel restaurant- og matfag og innlæring av kjøkkenredskaper.

Alternativ 1

Del elevene i par. Gi hvert par en konvolutt med bildekort, og la hver elev får trekke sitt kort med et verktøy som skal navngis på engelsk. Hvis begge elevene klarer å svare, må det trekkes kort fram til den ene av elevene svarer feil. Den fra hvert par som svarer riktig finner en annen elev å danne par med, og er med videre i klassens utslagskonkurranse. Til slutt står klassen igjen med en vinner.

Alternativ 2

Del klassen inn i par. La hvert par få hver sin konvolutt, og gi klassen en tidsfrist på for eksempel tre minutter. Etter at de tre minuttene er gått teller lærer opp hvem som har klart flest begrep og klassen har en vinner.

Alternativ 3

Del klassen inn i fire (partallsgrupper), der to og to kan jobbe sammen om å samle flest mulig rette begrep innen en viss tid.

Dersom elevene etterhvert klarer alle begrepene muntlig, kan oppgaven utvides til å gjelde skriftlig framstilling av begrepet, dvs hvordan skrive begrepet riktig på engelsk.

Elevene vurderes kun uformelt og muntlig i denne aktiviteten, men kan selvsagt vurderes med en muntlig (eller skriftlig) prøve i etterkant av økta.