Mikrokraftverk

Beskrivelse: 

Beregne og planlegge bygging og drift av et mikrokraftverk i lokalmiljøet. Måling av parametre inngår, samt slutteffekt av produksjon og verkets økonomi.

Ta utgangspunkt i ei lokal elv/bekk – og berekn tilsvarande som eksempel området under viser:

I «Haddalelva» som er ei lita elv i Ulstein kommune lurer ein av grunneigarane på om elva kan nyttast til kraftproduksjon. Han ynskjer å finne ut om det kan vere grunnlag for eit mikrokraftverk i elva. Han har gjort kartmålingar som viser at nedslagsfeltet er på ca.48 cm2 på eit kart i målestokk 1:50000. (Blad 1119 1 i M711 serien)

Hele undervisningsopplegget finner du under her som "Mikrokraftverk.doc"

Rekn ut storleiken på nedfallsområdet i m2 og i km2

Bonden har ein målestasjon for nedbør på eigedomen sin. Den viser at det fell i gjennomsnitt 1260 mm nedbør per år i nedslagsfeltet. Han får vite at 15% av vatnet fordampar o.a.

Her tar man eventuelt utgangspunkt i dine lokale tall som kan hentes frå yr.no eller tilsvarende kilder

Rekn ut årsnedbøren når du tek omsyn til svinn/ fordamping.

Kor mange km2vatn kan elva få tilført per år frå nedbøren?

Rekn ut avrenning per km2i l/sek.

Rekn ut samla avrennining i l/sek.

Vi skal no rekne ut bruttoeffekten til kraftverket.

Flere aktiviteter beskrevet i fila: "Mikrokraft.doc"