Breast is Best

Beskrivelse: 

Elevene skal jobbe i gruppe og lage en poster, brosjyre (på papir eller digitalt) eller web-presentasjon på engelsk om fordelene ved amming. Sluttproduktet skal brukes av den lokale helsestasjonen, som er avhengig av å kommunisere på engelsk med en del av brukerne. Gruppeprosjektet krever både muntlige, skriftlige (ev. digitale) og kommunikative ferdigheter. Metodikken vil bli kommentert under læringsaktiviteter.

Fotograf: Magnus Reneflot. Kilde: Samfoto/NTB Scanpix. Lisens: CC by-nc-sa

Læringsmål:

Elevene skal:

  • lære å bruke faglige tekster fra nettet og en video for innhenting av informasjon
  • lage en poster, brosjyre (på papir eller digitalt) eller en web-presentasjon
  • kunne presentere sluttproduktet og arbeidet frem mot dette muntlig
  • begrunne faglige og kommunikative valg de har tatt
  • ha så god kvalitet på sluttproduktet at den lokale helsestasjonen skal kunne bruke det

Forberedelser:

Bestill videoen "Breast is Best" ev. finn fram kortversjonen (se Ressurser). Merk at det er mulig å velge engelsk teksting.

Trykk opp Video Vital’s description fra websiden til videoen "Breast is Best" (teksten finnes rett under video) og sjekk de andre lenkene.

Bestill eventuelt klassesett av ordlista fra MEDLEX

Skriv ut og kopier opp arbeidsark til elevene (se Ressurser)

Lærer bør sammen med elevene bestemme seg for om sluttproduktet skal være en poster, en vanlig papirbrosjyre, et web-produkt, som kan publiseres på kommunens eller helsestasjonens hjemmeside, eller om elevene skal stilles fritt i valg av medium. Hvilke ressurser som finnes i klassen og lærerens egen kompetanse kan avgjøre valget.

Plan for opplegget:

1-2. time: Be elevene skrive (på engelsk) minst 5 gode grunner til at mødre bør amme barna sine og minst 2 årsaker til at ikke alle gjør det. Oppsummer i klassen og diskuter hvordan man kan nå frem til ulike målgrupper med informasjon om amming.

Gi en skriftlig presentasjon av prosjektet (Worksheet 1:Describing the project "Breast is Breast"). Avgjør sammen med elevene valg av presentasjonsform (se Forberedelser) og del inn i grupper.

Som en forberedelse til videoen "Breast is best" og til teksten Video Vital’s description arbeider elevene med Worksheet 2: Vocabulary work - en stategi for å aktivisere førkunnskaper og rette fokus mot fagvokabular.

3-4. time: Elevene gjøres kjent med kilder for ytterligere kunnskap om emnet (se Ressurser) og jobber med sin egen presentasjon. En poster kan lages med tusj/farger på kartong eller lages på en PC og skrives ut etterpå. Det finnes en rekke bruksanvisninger på nettet – en av dem er vist under Ressurser. Fordelene med å bruke poster i denne sammenhengen er at også kreative elever får vise kompetanse, og at elever må jobbe med å produsere korte, men faglige presise tekster og vise kommunikative ferdigheter.

For refleksjon over egen læring og bidrag til gruppas læring leverer elevene en kort, skriftlig, individuell underveislogg (Worksheet 3: Individual log til læreren).

5-6.time: Gruppene presenterer sluttproduktene sine. Medelevene fyller ut evalueringsskjema (Worksheet 4: Peer- and self-assessment) og leverer det skriftlig til faglærer og stiller, sammen med faglærer, muntlige spørsmål til de gruppene som har presentert sitt produkt. Denne metoden vil kunne fremme aktiv lytting.

En fare med gruppeprosjekter som metode er at ikke alle får vist kompetansen sin – at noen blir for dominerende, og at noen blir "gratispassasjerer". Derfor bør både lærer og medelever stille oppfølgingsspørsmål etter den muntlige presentasjonen, og elevene skal vurdere hverandres poster/presentasjon skriftlig og på et eget skjema (Worksheet 4: Peer- and self-assessment). Dessuten bør alle elevene levere inn en kort, skriftlig underveislogg til læreren, f.eks etter 4.time. (Worksheet 3: Individual log). På denne måten må elevene reflektere både over egen og gruppas arbeidsinnsats og læringsutbytte.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en egen veiledning til læreplanen i engelsk, hvor det er mulig å finne mere utfyllende evalueringsmatriser når det gjelder grunnleggende ferdigheter i engelsk.