World Famous Designers - Design, Arts and Crafts

Beskrivelse: 

I dette opplegget øver elevene muntlige ferdigheter, først og fremst forberedt muntlig kommunikasjon, siden elevene, med utgangspunkt i sine kunnskaper om en verdenskjent designer, skal lage en presentasjon og fremføre denne i klassen. Elevene trener også digitale ferdigheter og leseferdigheter, som her innebærer å forstå, tolke og sammenholde opplysninger i en tekst om World Famous Designers og andre tekster fra internett. Elevene jobber i små grupper på 2-3 eller individuelt og skal som sluttprodukt også lage en bildecollage med tilhørende tekst.

Det følger med oppgaveark til elevene, og det gis forslag til hvordan arbeidet kan vurderes (underveis, egenvurdering og individuelt).

Forberedelser:

Lærer:

 • skaffe filmen "Coco before Chanel"
 • trykke opp arbeidsarkene til elevene (se Ressurser)

Elevene har arbeidet med tekstene i læreboka og lest om Coco Chanel og blitt kjent med hennes bakgrunn og veien fram mot verdenssuksess. Filmen ”Coco before Chanel” har blitt brukt som inspirasjonskilde.

Læringsaktiviteter:

Elevene skal sette sette seg inn i arbeidet til en kjent designer (bakgrunn, egenskaper, prestasjoner, etc. som bidro til suksess og gjorde han/henne verdenskjent (se oppgaveark World famous designers:Oral presentation and collage).

 1. De skal lage en presentasjon på 4-5 minutter om personen. Arket How to make a good presentation deles ut. Presentasjonen fremføres foran klassen. Medelever lytter og noterer spørsmål.
 2. Elevene skal velge et moteobjekt, for eksempel hatt, hansker, sko, veske, kjole, osv. og spore utviklingen av dette objektet gjennom tidene. Sluttproduktet skal bli en bildecollage med passende tekstbeskrivelser til.

Bilder må hentes fra nettsider med Creative Commons lisens (for eksempel Wikimedia Commons og FlickrCC)

Læringsmål:

Elevene skal:

 • kunne søke, vurdere og kritisk velge blant et mangfold av informasjonskilder
 • kunne finne informasjon eller opplysninger som er utrykt i teksten
 • forstå, tolke og sammenholde informasjon og opplysninger i teksten og samtidig reflektere over dem
 • snakke sammenhengende om et tema i eget programfag
 • lage en PowerPoint-presentasjon
 • øve sosiale ferdigheter (kommunikasjon - å snakke og å lytte)

Underveisvurdering

Samtaler med elever med kommentarer og oppfølgingsspørsmål i forbindelse med presentasjonene

Sluttvurdering

Vurderingskriterier

 • Innhold (fyldig, saklig, kreativt)
 • Språk (presis, tydelig, bruk av fagterminologi)
 • Kontakt med tilhørerne
 • Evner til å bruke digitale verktøy
 • Oppgi kilder

Vurderes med karakter.

Spørsmål/ punkter til egenvurdering

 • Hva har jeg lært?
 • Hvordan gjør det meg til en bedre fagarbeider?
 • I hvilke situasjoner vil jeg ha nytte av dette?
 • Hva kan jeg gjøre for å bli enda bedre?