Grafisk framstilling

Beskrivelse: 

Kartleggingsprøver i matematikk på Vg1 viser at mange elever ikke klarer å lese av et linjediagram. Det kan være:

  • Feiltolking av inndelingen av aksene
  • Lese av på feil plass

Hensikten med dette opplegget er 2- delt: Først skal elevene forsøke å systematisere ustrukturert informasjon med hovedvekt på presentasjon, deretter tolke et materiale som andre har laget. I forhold til grunnleggende ferdigheter i matematikk jobber vi med å kunne lese, kunne regne og å kunne uttrykke seg både skriftlig og muntlig.

Ressurser

Elevene trenger skrivesaker, millimeterpapir, kalkulator (og tellebrikker)

Oppgave I:

Agate jobber i entreprenørselskapet A/S Asfalt som bygger motorvei. På spørsmål om framdrifta sier hun: ”Det går litt i rykk og napp etter tildeling av penger. I 2006 bygde vi 9 km, de to neste årene bygde vi 6 km og 10 km. I 2009 bygde vi ikke noe, mens vi i 2010 og 2011 bygde henholdsvis 5 km og 7 km. I fjor, 2012, bygde vi 3 km ."

Framstill informasjonen på en oversiktlig måte.

Spørsmål læreren bør tenke igjennom:

Skjønner alle teksten?
Er det ord som ikke forstås? (Henholdsvis.., de to neste årene…?)

Hvordan angripe teksten i forhold til systematisering?

Målet må være å strukturere opplysningene slik at det blir lettere å få oversikt over resultatene, både for eleven selv og for de eleven skal presentere dem til. Hva er alternativene? Tabell? Diagram? Hvilke alternativer kan passe hvis vi bruker diagram?

(Tips: Kanskje bør elevene lage en TABELL først for å få en oversikt?)

Momenter ved et evt. linjediagram:

  • Enheter og benevning langs aksene?
  • Hvilken akse bør velges som tidsakse?
  • Valg av enheter langs tidsaksen?

Utfordring: Hva med verdien 0 på y-aksen?

La elevene prøve seg på inndeling langs y- aksen.
(Tips: Det er bestandig lurt å finne største verdi i tallmaterialet.)

Linjediagrammet kan utvides til et enkelt SØYLEDIAGRAM, gjerne i samme skjema. (Tips: Tellebrikker er et fint hjelpemiddel til søylediagram.) Kontroll: Blir søylen for 2007 dobbelt så høy som for 2012? Hvordan skal verdien ”0” behandles i et søylediagram?

Oppgave II

Boligbarometeret februar 2017 har mange lysbilder med statistikk. 

Til drøfting:

Indeks 100 = 1. januar 2010. Hva betyr det?

Benevninger på aksene?
Antall variabler i samme diagram?

  • Hvordan blir de presentert?
  • Hvordan blir de adskilt?

Her kan læreren lage mange ulike oppgaver til statistikken som blir presentert.

Det vil være naturlig både å ta utgangspunkt i elevenes svar på oppgavene og hvordan elevene har resonert seg fram på drøftingsspørsmålene.