Skjema for å lære faguttrykk - Technical and Industrial Production

Beskrivelse: 

Et undervisningsopplegg for TIP, som bl.a. inneholder en metode for å lære faguttrykk, for eksempel navn på forskjellig mekanisk håndverktøy. Med utgangspunkt i et selvlagd skjema kan elevene arbeide med ordinnlæring både i verksted og klasserom. I opplegget inngår opplysninger om en nettside for quiz-øvinger der elevene også kan lytte til ordene.

Opplegget kan brukes for å øve både muntlige og skriftlige ferdigheter.

Foto: Torleif Sleveland

Læringsmål:

Elevene skal:

  • lære en strategi (metode) for å øve vokabular
  • lære engelske faguttrykk knyttet til programområde
  • bruke vokabularet i en skriftlig oppgave

Forberedelse:

Lærer:
Ta tre A4-ark, gjerne i ulike farger. Legg de tre arkene oppå hverandre og skyv dem fra hverandre med ca. 4 cm avstand nederst. Brett toppen over slik at de tre toppendene på arket treffer bunn-endene. Sett to stifter i arkene på toppen og klipp alle arkendene utenom det nederste. Se foto vedlagt - illustrasjon av ferdig skjema.

Læringsaktiviteter:

Elevene får utlevert skjemaene (se Forberedelser).

Et opplegg i klasserommet kan være å dele klassen i "enere" og "toere" og gi enerne verktøynavn på norsk og toerne på engelsk. La enere og toere sitte sammen, og så kan de teste hverandre. Enerne har svaret til toerne og omvendt, fordi oversettelsen for navnet på norskarket er på samme sted på engelskarket. Enereleven løfter på "navneflippen" og skriver oversettelsen under.

På verkstedet kan man også tenke seg at det er et bilde av verktøyet og at den engelske betegnelsen kommer til synet når man løfter flippen, mens oversettelsen står på undersiden. Elevene kan lage disse selv etter hvert som ulike grupper faguttrykk skal læres: verktøy, maskiner, prosesser etc.

Øvelse i verksted: Elevene forklarer et arbeid de utfører på engelsk. Dette kan tilpasses/differensieres ved graden av bruk av skjema.

Lage en arbeidsrapport/logg/blogg av noe de har laget i verksted, der det stilles krav til bruk av faguttrykk.

1. Gloseprøve. Eleven tester og vurderer seg selv og medelev

2. Muntlig høring av to elever som lager setninger av hvert av faguttrykkene