Gründeruka

Beskrivelse: 

Hvilken produktidé kan være aktuell for butikk med skoleungdom som målgruppe, evt. skolens egen butikk? I dette tverrfaglige prosjektet skal elevene arbeide som gründere og konkurrere om den beste produktidéen. Alle klassens fag skal på en eller annen måte innlemmes i prosjektet. Underveis i prosjektet skal elevene føre skriftlig logg. Resultatet av prosjektarbeidet skal presenteres på dag 3 for en jury. Presentasjonen skal være på max 5 minutter og inneholde en 60 sekunders engelsk reklamesnutt (maxtid). Resten av presentasjonen kan være på norsk.

Det gis premie til beste besvarelse (presentasjon, produktidé, forarbeid etc). Juryen består av skolens ledelse (rektor), faglærere (ikke mentor) og en butikkmedarbeider.

Læringsmål:

Elevene skal vise evne til kreativitet i løsningen av oppgaven og evne til refleksjon ved begrunnelse for valg av produkt.

Det finnes ellers ingen mal på hva som bør/må være med i en slik besvarelse.
Aktuelle momenter kan være:

 • ferdigstillelse av prototype
 • skisser
 • kort forretningsplan
 • markedsundersøkelse
 • finansieringsplan
 • priskalkyler
 • brosjyre på norsk/engelsk
 • annonse
 • flyers
 • annet reklamemateriell
 • språk (engelsk og norsk)
 • samfunnsansvar
 • etikk
 • audio
 • video
 • budskap
 • kommunikasjon
 • miljø
 • sikkerhet

Forberedelser:

Lærere som kjenner elevene godt, deler alle elevene inn i grupper på 4-5 elever på tvers av de to trinnene. Sosiale hensyn og faglig nivå blir lagt til grunn for gruppeinndelingen. Nivåblanding (ikke nivådifferensiering) er utgangspunktet.

Hver gruppe får sin mentor (lærer).

Kopiering av skjema for loggføring (se Ressurser)

Læringsaktiviteter:

Som forberedende aktivitet arbeider elevene i to engelsktimer med å lære nytt vokabular knyttet til Business English (money vocabulary - marketing and sales vocabulary). Elevene skriver ned de ordene de mener er nyttige å lære for prosjektet og oversetter de utvalgte glosene til norsk.

Plan for prosjektet

Dag 1

 • Kl 0815 Oppmøte i klasserom
 • Klassevis gjennomgang av teamarbeid – og kreative prosesser – utdeling av grupper med mentorer
 • Kl 0900 Kick-off. Ekstern innleder fra Innovasjonsbedrift om gründervirksomhet
 • Kl 1000 Utdeling av konkurransegrunnlaget
 • Kl 1515 Levere logg til mentor + samtale om dagens forløp

Dag 2

 • Kl 1000 Oppmøte sammen med gruppen – annet MÅ avtales med mentor!
 • Kl 1515 Levere logg til mentor + samtale om dagens forløp

Dag 3

 • Kl 0815 Oppmøte sammen med gruppen – annet MÅ avtales med mentor!
 • Kl 1300 Presentasjon for jury – rekkefølgen blir offentliggjort kl 1250 samme dag!

Gruppens begrunnelse for valg av produkt (refleksjon) vektlegges av juryen. I vurderingen av presentasjonen vil gruppens kreativitet bli særlig vektlagt. Med kreativitet menes i denne sammenheng å kunne vise tverrfaglighet i besvarelsen, ved hjelp av aktiv bruk av læreplanmål.

Måloppnåelse i det enkelte fag blir målt gjennom prøver i de ulike fagene.