Temaoppgave: funksjonshemming

Beskrivelse: 

Presentasjon

Elevene har fått utdelt en ”case” i programfaget, hvor de skal ta for seg en pasient som også er elev ved Strømsbu vgs, med en funksjonshemming. Elevene skal skrive en oppgave om denne pasienten og hvordan de skal tilrettelegge for denne eleven på skolen og følge prinsippet som heter ”universell utforming”. Elevene skal også ha et rollespill i programfaget Yrkesutøvelse om denne pasienten og levere inn svar på spørsmål i programfaget Helsefremmende arbeid.

Målgruppe

Tverrfaglig undervisningsopplegg i norsk og programfag, Vg2 helsefagarbeider

Grunnleggende ferdigheter

Øving på muntlige og skriftlige ferdigheter

Forslag til gjennomføring

Programfag: Helsefremmende arbeid:

Oppgave 1, 2 og 3. Gruppeoppgave. Presenteres på valgfri måte (Muntlig, PowerPoint, rollespill…) Det gis felleskarakter på gruppearbeidet.

Kommunikasjon og samhandling: Oppgave 5 Individuell skriftlig oppgave

Yrkesutøving: Oppgave 4. Individuell skriftlig oppgave

Fellesfag: Norsk skriftlig:

Oppgave 4: Individuell, skriftlig oppgave

Oppgave 1

Det skal begynne en ny elev på Strømsbu vgs avdeling helse- og oppvekstfag, og denne eleven har en fysisk funksjonshemning. Dere velger:

 • Navn
 • Alder
 • Kjønn
 • Interesser
 • Sterk grad av funksjonshemning (en av disse tre: bevegelseshemning, synshemning eller hørselshemning)
 • Sett inn et ”bilde” av eleven

Oppgave 2

Lærer Klok vil forberede dere og klassen på møtet med den nye eleven, og gir denne oppgaven:

A. Hva vil det si å ha en funksjonshemning, og nevn de 5 hovedgruppene funksjonshemning?

B. Fortell og finn fakta om elevens funksjonshemning.

C. Hvilke problemer eller utfordringer kan denne funksjonsnedsettelsen føre til for eleven?

Oppgave 3

Fortell hvilke hensyn DU og andre bør ta når dere skal være sammen med eleven i skolehverdagen (i timene og friminuttene.)

Tips:

 • Tilrettelegge miljøet
 • Finnes det nyttige hjelpemidler?

Oppgave 4

Universell utforming (rapport som også vurderes av norsklærer). I forkant av at den nye eleven skal komme vil norsklærer at du skriver en rapport om hvordan Strømsbu, avdeling helse-og oppvekstfag, er tilrettelagt for funksjonshemmede. Rapporten skal ha spesielt fokus på funksjonshemningen til den nye eleven i klassen din.

Les side 156- 157 i yrkesutøvelsesboka.

Rapporten skal presentere resultatet du har kommet frem til, og gi en oversikt over:

 • Hva er universell utforming?
 • Hva fungerer på Strømsbu, avd helse- og oppvekstfag?
 • Utfordringer i undervisningssituasjonen og skolemiljøet.
 • Forslag til forbedringer.

Oppgave 5

Diskriminering og holdninger

Se på filmene ”Omvendt diskriminering i en butikk” og ”Omvendt diskriminering på et diskotek”. http://www.ungefunksjonshemmede.no/ressurser/filmer/omvendt-diskriminering-i-en-butikk,
http://www.ungefunksjonshemmede.no/ressurser/filmer/omvendt-diskriminering-paa-et-diskotek.

A. Hva tror du er poenget i disse filmene? Begrunn svaret.

B. Hva betyr diskriminering, og hvordan tror du diskriminering kommer til uttrykk i forhold til funksjonshemmede?

C. Fortell om en situasjon der eleven din i oppgave 1 opplever diskriminering på Strømsbu videregående skole. Hva tror du er grunner til at noen elever blir diskriminert?

Tips til linker: http://www.ffo.no/ og http://www.ungefunksjonshemmede.no/

Kriterier for vurdering av oppgaven

 • Velger relevant faginnhold
 • Svarer på oppgaven
 • Drøfter og reflekterer over innholdet
 • Bruker egne ord
 • Kreativt og skapende

Det faglærer i norsk vil se på er:

 • Rettskriving
 • Tegnsetting (riktig bruk av komma og punktum)
 • Setningsoppbygging (at setningene dine bygges opp i riktig ”rekkefølge”)
 • Tekstoppbygging (at du har en innledning, hoveddel, avslutning/ konklusjon og at du bruker avsnitt)

INNLEVERING

Oppgave 4 og 5 leveres i egne mapper på Fronter under faga: Norsk (oppg 4), Yrkesutøving (oppg 4) og Kommunikasjon (oppg 5)

Vurderingskriterier

1-2

3-4

5-6

 • Enkel begrepsforståelse
 • Avskrift
 • Klarer i liten grad å overføre kunnskap til den beskrevne situasjonen

For eksempel:

 • Liste opp
 • Gjengi
 • Nevne
 • Grunnleggende og god begrepsforståelse
 • Ansvarlighet
 • Overfører kunnskap og innsikt til den beskrevne situasjonen

Eller: Overfører kunnskap til praktiske situasjoner/case

Eller: Kombinerer ferdigheter og kunnskaper

For eksempel:

 • Beskriv
 • Fortell
 • Gjør rede for
 • Utdyp
 • Forklar
 • Meget god forståelse av begrepene
 • Innhenter kunnskap fra ulike kilder
 • Vurderer og begrunner ulike valgmuligheter og valg
 • Utdype tverrfaglige sammenhenger
 • Selvstendighet
 • Overfører sin kunnskap og innsikt til den beskrevne situasjonen og drøfter ved å vurdere saken fra flere perspektiv

For eksempel:

 • Drøfte
 • Vurdere