Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook

Beskrivelse: 

Utgangspunktet for dette undervisningsopplegget er temaet sosiale medier. Norskfaget legger rammer i forhold til teksttyper (artikkel) og grafisk utforming av tekster og presentasjoner.

Målgruppe

Norskfaget på yrkesfaglige programområder

Grunnleggende ferdigheter

Elevene skal trene på lesing og skriving av fagtekster i et norskfaglig undervisningsopplegg. Sluttproduktet er en artikkel og en fremføring som skal kunne presenteres for andre. Elevene skal også trene på å uttrykke seg muntlig i diskusjoner både som aktør og tilhører, og vise åpenhet 

Foto: Karen Bleier / AFP / NTB Scanpic. Lisens: CC by-nc-nd. Kilde: ndla.no

Forslag til gjennomføring

Elevene setter seg i grupper og snakker og diskuterer rundt sosiale medier. Norsklæreren bidrar med ukjente begrep som kan dukke opp underveis. Det er viktig at alle elever får en stemme i denne prosessen.

Tenkeskriving

Etter diskusjon i gruppper:

 • Når jeg tenker på sosiale medier tenker jeg på……..
 • Sosiale medier i dag er preget av………..

Skriv i fem minutter. Les tekstene høyt. Noter ord, uttrykk og viktige momenter på tavla. Lag en dialog i klassen ut fra det elevene har skrevet og tenkt.

Filmoppgaver

Elevene ser filmen “The Social Network”. (Ca. en dobbeltime). Deretter skal de svare på følgende oppgaver:

A. Skriv et kort handlingsreferat fra filmen.

B. Finn fordeler ved bruk av sosiale medier. Gi eksempler knyttet til hver påstand.

Fordeler/Påstand

Eksempler

   
   
   
   
   

C. Finn ulemper ved bruk av sosiale medier. Gi eksempler knyttet til hver påstand.

Ulemper/Påstand

Eksempler

   
   
   
   
   

D. Skriv et utkast til en artikkel hvor du diskuterer fordeler og ulemper ved å ha en Facebookprofil. Bruk oppgave B og C ovenfor som utgangspunkt.

E. Skriv ferdig artikkel. Se oppgave nedenfor (prøve i norsk skriftlig). Her bør det settes av en dobbeltime. Hvis elevene ikke har skrevet artikler før, kan de få hjelp av modelltekster.

(På forhånd: La elevene skrive et førsteutkast som de får respons på før teksten gjøres ferdig. Norsklærer gir respons på krav til sjanger og strukturering av teksten. Skal sluttproduktet presenteres for andre, må norsklærer til slutt gi hjelp til å finpusse rettskriving og tegnsetting. Se oppgave D. )

F. Elevene går sammen i grupper på maks 3. Lag en presentasjon av hva sosiale medier er, hva de brukes til, hvem som bestemmer innholdet, samt fordeler og ulemper. Bruk PowerPoint. Klassen bestemmer vurderingskriterier. Underveis kan det også være en idè å lese “Facebook- historier” fra virkeligheten. Ofte dukker det jo opp ulike artikler i aviser knyttet til nettsamfunnet Facebook, f.eks. denne: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Tusener-pa-fest-etter-invitasjon-pa-Facebook-6998115.html

Prøve i norsk skriftlig

Argumenterende tekst, artikkel, Vg1

Fra læreplanen

Skriftlige tekster. Eleven skal kunne:

 • bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving, i skjønnlitteratur og sakprosa
 • mestre ulike skriverroller som finnes i skolens offentlighet og i samfunns- og arbeidsliv
 • bruke datateknologien til å arkivere og systematisere tekster

Informasjon om prøven

 • Tid til disposisjon: 2 skoletimer
 • Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt
 • Vurdering: Karakter i norsk skriftlig

Oppgaven

Skriv en artikkel der du forklarer hva Facebook er. Forklar deretter fordeler og ulemper med å ha en Facebookprofil. I avslutningen skal du gi din personlige mening om å ha en Facebookprofil.

 • Husk å begrunne påstandene dine, gjerne ved hjelp av historier fra virkeligheten
 • Bruk nettsidene dubestemmer.no og slettmeg.no for tips

Velg overskrift selv. Husk innledning, hoveddel og avslutning.

Lykke til!

 

HUSKELISTE

Sjekket

1

En overskrift som fanger leserens oppmerksomhet

 

2

Innledning (eget avsnitt) - her skal du presentere emnet som du skal behandle i teksten.

 

3

Hoveddel – her kommer selve drøftingen

 • Skriv et avsnitt for hvert hovedmoment. Avsnittet innledes med en påstand, det vil si en mening. Deretter følger en begrunnelse, og i tillegg gjerne et eksempel som bygger opp under og støtter påstanden.
 • Drøft flere sider av saken/emnet
 • Alle påstander skal begrunnes. Vær logisk, realistisk og konsekvent
 • Siter gjerne hva eksperter har sagt i saken, eller vis til lover eller retningslinjer
 

4

Avslutning – en naturlig avrunding av teksten. Her er det vanlig å legge mest vekt på sitt eget syn.

 • Ta utgangspunkt i innledningen, slik at avslutningen henger sammen med innledningen. Du kan gjerne avslutte med et kort sammendrag en konklusjon eller et retorisk spørsmål.
 

5

Tekstbinding og variasjon – gjentar du deg selv? Finn nye ord og formuleringer som uttrykker det samme. Se tekstbindingsord nedenfor.

 

6

Språk – ta til slutt en siste gjennomgang for å luke ut eventuelle skrivefeil

 

7

Kilder – husk å vise til kilder dersom du bruker stoff fra internett eller andre kilder

 

Tekstbindingsord: Se vedlegg

I dette undervisningsopplegget arbeider en med flere læreplanmål i norsk. Elevene kan få en vurdering med karakter i både muntlig og skriftlig hvis hele opplegget gjennomføres. Vurderingskriteriene avklares med klassen.