Presentasjon av lokale og økologiske råvarer

Beskrivelse: 

Utgangspunktet for undervisningsopplegget er et arbeidshefte som elevene skal lage i forbindelse med «mesterskap» i VG2 kokk- og servitørfag. Heftet presenteres for de andre i klassen i form av et foredrag. De årlige konkurransereglene i «fylkesmesterskap» og «Østlandsmesterkap» vil legge rammene for hvilke kriterier som stilles til dette arbeidsheftet, men kravene til et arbeidshefte kan se slik ut:

  • Menyoppsett; retter med forslag til drikke
  • Begrunnelse og historie for valgte lokale og økologiske råvarer
  • Råvareliste med produsentnavn for de lokale og økologiske råvarene
  • Oppskrifter med ingredienser og råvareliste for seks (6) porsjoner
  • Prisoverslag (råvarekostnader og restaurantpris)
  • Bilde av rettene
  • Arbeidsplan for dagen

Dommerne i mesterskapet legger i tillegg vekt på den muntlige presentasjon av retten og av de lokale og økologiske råvarene som er benyttet.

Målgruppe

Tverrfaglig samarbeid mellom norsk og kokk- og servitørfag vg2

Grunnleggende ferdigheter

Elevene skal trene på å skrive fagtekster i et tverrfaglig undervisningsopplegg. Undervisningsopplegget trener også elevene i å lage sammensatte tekster, og å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i kokk- og servitørfaget.

Foto: Tom Knudsen. Lisens: CC by-sa. Kilde: ndla.no

Forslag til gjennomføring

Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i at elevene deltar i dette mesterskapet, og at man flytter deler av tekstproduksjonen av dette arbeidet over til norsktimene. Selv om klassen ikke skal delta i dette mesterskapet er det mulig å lage en lokal variant på skolen med utgangspunkt i de samme vurderingskriteriene som konkurransen.

Undervisningsopplegget krever samarbeid med programfaglærerne om tidsbruk og frister for når dette skal være ferdig.

I programfaget

Elevene må lese faglitteratur fra eget programområde om råvarer og produksjon. Det er her aktuelt å oppsøke nettsteder til lokale produsenter og innhente opplysninger om råvarene og hvordan disse blir bearbeidet.

Elevene bør også ha en gjennomgang av retningslinjer for menyspråk. Se f.eks. kapittel 6: Menyen, tradisjoner og trender på side 241-296 i Per Øystein Sandvin: Kokk og servitørfag. Restaurant- og matfag vg2.

I norskfaget

Det kan være en fordel om elevene har jobbet med argumentasjon og ev. reklame i forkant eller parallelt med denne oppgaven.

Det kan være aktuelt at norsklærer bruker noe tid på lese og skrivestrategier i forbindelse med tilegnelsen av disse fagtekstene.

Sluttprodukt

Sluttproduktet skal være en sammensatt tekst i form av et arbeidshefte. Teksten kan f.eks. inneholde bilder av råvarer som er benyttet og av lokale råvareprodusenter. I tillegg kan man gjennomføre en muntlig presentasjon med utgangspunkt i dette arbeidsheftet. Heftet skal være ferdig til konkurransen som klassen ev. er påmeldt, men det er ikke noe i veien for at klassen kun gjennomfører en slik konkurranse bare på egen skole.

Det bør her være et vurderingssamarbeid mellom programfaglærere og norsklærer av deler av heftet. Det er mest naturlig at det er den delen som går på «begrunnelse og historie bak valgte lokale og økologiske råvarer» som særskilt blir vurdert i skriftlig av norsklærer, mens den muntlige presentasjonen ev kan gjøres i samarbeid med programfaglærerne.