Kundeservice i et kjøpesenter

Beskrivelse: 

Utgangspunktet for undervisningsopplegget er en faglig ekskursjon til et kjøpesenter. Noen av målene knyttet til ekskursjonen er blant annet å observere servicenivået i forretningene, å oppleve hvordan en kunde tas i mot ved første møte og å se hvordan begrepene i programfagene benyttes i yrkenes praksis. Elevene skal samle informasjon til egen skriving gjennom observasjon og dette skal danne grunnlaget for en rapport.

Målgruppe

Tverrfaglig samarbeid norsk og service og samferdsel, vg1. Det er hensiktsmessig å legge opplegget tidlig på året, da elevene får en tidlig forståelse av faget gjennom praksis. Koblingen mellom norsk og programfag gjør at elevene også vil føle relevans til yrkene når de bruker utdanningsprogrammet sitt i fagtekster.

Grunnleggende ferdigheter

Hensikten med arbeid med begreper er at elevene skal utvikle leseferdigheter og lære seg en strategi for å tilegne seg en fagtekst, slik at de gradvis skal kunne beherske fagterminologien. Målsettingen under skrivingen er å hjelpe elevene i å utvikle skriveferdigheter gjennom sjangerkrav og strukturering av tekst. Ved bruk av skrivetrekanten, tankekart og eksempeltekst vil lærer veilede elevene i utarbeidelse av råtekst.

Forslag til gjennomføring

Anslått: 6 skoletimer i norsk, ca. 12 timer i programfag (ekskursjon + timer på skolen i programfag)

Referanse: Lærebok: Nettopp norsk s 58-60. Lærebok: Service og samferdsel. Temabok vg1

Før ekskursjon

  • Elevene forbereder seg i programfag. Prosjektoppgave (se vedlegg 1) og gjennomgang av sentrale begrep.
  • Ingen forberedelser i norsk før ekskursjon.

Under ekskursjon

  • Elevene innhenter informasjon og tar notater til rapporten.

Etter ekskursjon

  • Elevene jobber med toklonneskjema (se vedlegg 2).
  • Gjennomgang av rapportteori, generell rapportmal og spesifikk fagrapport med krav til innhold og bruk av fagterminologi (begreper).
  • Rapportskriving

De første to norsktimene vil ha fokus på fagbegreper (tokolonneskjema) og rapportskriving (mal til rapport – vedlegg 3).

Etter de fire første norsktimene skal elevene ha fullført et førsteutkast som oppfyller vurderingskriteriene.

Før neste undervisningsøkt vil lærer ha gjennomgått råtekstene for så å gi elevene læringsfremmende respons ift. gitte vurderingskriterier (se vedlegg ift. evaluering).

“Tekst i bevegelse”; De to siste norsktimene vil ha fokus på tekstrevisjon, basert på lærers tilbakemelding.

Sluttprodukt

Prosjektet avsluttes ved innlevering av rapport på It’s learning til formell sluttvurdering.