Matkultur i UK og USA

Beskrivelse: 

Presentasjon

Utgangspunktet for dette undervisningsopplegget er temaet matkultur i de engelsktalende landene England og USA. Elevene skal forberede et typisk amerikansk eller engelsk frokostmåltid. De jobber i grupper, og kan gjerne forberede ulike frokostmåltider. I etterkant av måltidet skal elevene skrive en fagartikkel om matkulturen i England eller USA, eller begge. Fagartikkelen skal inneholde informasjon om måltidets rolle som kulturbærer. Artikkelen skal også lages om til en PowerPoint-presentasjon som skal presenteres for klassen.

Målgruppe

Engelsk og restaurant- og matfag VG1

Grunnleggende ferdigheter

Elevene skal lære å lese amerikanske og engelske oppskrifter, kunne regne om måleenheter fra amerikanske og engelske mål til norske, øve skriftlig gjennom skriving av fagartikkel i flere utkast og videreutvikle sine muntlige ferdigheter.

Foto: Shooter, Howard. Lisens: CC, NTB/Scanpix

Ressurser

Forslag til gjennomføring

Elevene arbeider i grupper med å forberede sitt måltid. Under arbeidet med måltidet må gruppa lage seg ei liste over mellom 30 og 50 fagbegrep som kan være aktuelle til bruk i skriving av fagartikkel og framføring. Underveis i prosessen kan elevene også notere og dokumentere prosessen i en logg. Slik samler de informasjon til artikkelen, samt skriver ned viktige kilder med mer som de kan bruke i artikkel og framføring. Elevene må også dokumentere prosess og måltid gjennom bilder som de skal bruke i PowerPoint til muntlig presentasjon.

Førskriving

I etterkant av måltidet diskuterer elevene i grupper og i klassen hva som er typisk for amerikansk og engelsk matkultur (frokostmåltidet). På bagrunn av diskusjonen lager de et tankekart med viktig informasjon som elevene kan bruke i fagartikkeln sin.

Fagskriving

Etter at elevene har laget sitt måltid går de i gang med artikkelskrivingen. Kanskje er det hensiktsmessig at elevene jobber med en modelltekst om matkultur (frokostmåltidet) i et annet land, for eksempel Norge, slik at de kan bli kjent med (eller repetere) sjangeren fagartikkel. De bruker den dokumentasjonen de har samlet seg gjennom egen erfaring, lesing av litteratur, loggskriving, fagbegrep og felles idémyldring og skriver et første utkast som leveres inn til respons hos læreren. Eleven skal så, på bakgrunn av responsen, skrive et nytt (siste) utkast av teksten til endelig vurdering.

Kriterier for fagartikkelskriving

 • En passende overskrift
 • Minst en side sammenhengende tekst om emnet
 • Bruke minst 20 fagbegreper
 • Tydelig innledning, hoveddel og avslutning med konklusjon der du viser refleksjon over temaet
 • Bruke egne ord og setninger, med riktig språklig utforming.
 • Vise god kunnskap om emnet
 • Inkludere informasjon om måtidet som kulturbærer

Aktuelle kriterier for muntlig presentasjon

 • Gjenspeile innholdet i måltidet som eleven var med på å lage
 • Gjennspeile innholdet i essayet
 • Bruke egne ord, uavhengig av manus, unngå oppramsing. Bruk stikkord
 • Høyt og tydelig, passe tempo
 • Bruke bilder tatt under forberedelsen av måltidet som en del av presentasjonen
 • 5 – 10 min

Matematikkoppgaver

Elevene jobber med ulike matematikkoppgaver knyttet til det praktiske arbeidet på kjøkkenet.

Vurderingskriteriene for den muntlige presentasjonen bør avtalen med klassen på forhånd.