Innleveringsoppgave i norsk og helse- og oppvekstfag

Beskrivelse: 

Utgangspunktet for dette undervisningsopplegget er temaet prosessorientert skriving av fagartikkel med innhold fra helse- og oppvekstfaget. Det er en fordel hvis elevene har kjennskap til temaet på forhånd gjennom for eksempel diskusjoner og lesing av relevant litteratur. Den prosessorienterte skrivingen kan gjerne innledes med et arbeid med en modelltekst, slik at elevene får kjennskap til hva som forventes av innholdet i en fagartikkel og selve sjangeren fagartikkel. Teksten skrives i to utkast med lærerrespons midtveis.

Målgruppe

Tverrfaglig oppgave i norsk og helse- og oppvekstfag VG1

Grunnleggende ferdigheter

I dette undervisningsopplegget jobbes det med den grunnleggende ferdigheten skriving.

Førskriving

Elevene jobber med å samle stoff om temaet ut fra blant annet lest litteratur, diskusjoner og undervisning i helse- og oppvekstfaget og lager en felles idémyldring i grupper og/eller på tavla, slik at alle elevene har et utgangspunkt for den videre skrivingen sin. De kan nå lage en individuell disposisjon og deretter skrive det første utkastet.

Oppgavetekst

Skriv en fagartikkel. Velg mellom følgende oppgaver:

 1. Drøft hvilken virkning uttøyning har etter trening. Bruk faglitteratur til å begrunne synspunktene dine.
 2. Drøft hvilken virkning trening har på den psykiske helsen. Bruk faglitteratur til å begrunne synspunktene dine.
 3. Drøft hvilken virkning trening har på den fysiske helsen. Bruk faglitteratur til å begrunne synspunktene dine.
 4. Forklar hvordan lymfesystemet er bygd opp og hvordan det fungerer. Hvilken funksjon har det i kroppen? Bruk kilder.
 5. Forklar hvordan fordøyelsessystemet fungerer. Bruk kilder.
 6. Drøft og forklar lavkarbo som slankemetode. Bruk kilder.
 7. Forklar hvordan gallestein og nyrestein oppstår. Drøft forebyggende tiltak. Bruk faglitteratur.

Prosessen

Oppgaven skal skrives i to omganger, det vil si to utkast.

 • Førsteutkastet skal minst inneholde innledningen og to avsnitt av hoveddelen. Det leveres inn, og du får tilbakemelding på det fra læreren. Veiledningen fra læreren hjelper deg når du skal skrive videre.
 • Når andreutkastet leveres skal hele teksten være ferdig. Dette utkastet får du en liten tilbakemelding på og en karakter

Rammer

Teksten skal være på minst 800 ord, maks 1200 ord.

Vurderingskriterier

Teksten din blir vurdert etter tre hovedkriterier:

Struktur

 • Hvordan teksten er oppbygd?
 • Har den en tydelig innledning, hoveddel og avslutning/konklusjon?
 • Er avsnittsinndelingen god?

Innhold

 • Har du svart på oppgaven?
 • Er den forankret i faglitteratur?
 • Har du gode begrunnelser?
 • Har oppgaven faglig dybde?
 • Er det sammenheng i det du skriver?
 • Har du brukt og oppgitt kildene dine?

Språk

 • Klarer du å uttrykke deg tydelig?
 • Er setningsstrukturen god? (fullstendige, lett forståelige setninger?)
 • Hvordan fungerer tegnsettingen?
 • Er grammatikken riktig?
 • Er det mange skrivefeil?
 • Er det sammenheng og flyt i språket ditt?