Fagartikkel - Nurse Assistant

Beskrivelse: 

Utgangspunktet for dette undervisningsopplegget er skriving av fagartikkel med temaet nurse assistant. Det er en fordel hvis elevene har kjennskap til temaet på forhånd gjennom for eksempel diskusjoner og lesing av relevant litteratur. Skrivingen kan gjerne innledes med et arbeid med en modelltekst, slik at elevene får kjennskap til hva som forventes av innholdet i en fagartikkel og selve sjangeren fagartikkel. Teksten skrives i to utkast (prosessorientert skriving) med lærerrespons midtveis.

Målgruppe

Tverrfaglig oppgave i norsk og helse- og oppvekstfag VG1

Grunnleggende ferdigheter

I dette undervisningsopplegget jobbes det med den grunnleggende ferdigheten skriving.

Førskriving

Elevene jobber med å samle stoff om temaet ut fra blant annet lest litteratur, diskusjoner og undervisning i helse- og oppvekstfaget og lager en felles idémyldring i grupper og/eller på tavla, slik at alle elevene har et utgangspunkt for den videre skrivingen sin. De kan nå lage en individuell disposisjon og deretter skrive det første utkastet.

Information to the students:

Task


Write an article about being a nurse assistant. You should include:

  • Different places where a nurse assistant can work
  • What kind of tasks / jobs a nurse assistant can have
  • What a typical day can look like for a nurse assistant
  • What kind of education you need to be an approved nurse assistant, and what possibilities you have to get more / higher education

Process


This article is mainly to be written in school. The teacher will look at it when you’ve written around 200 words and give feedback. If you don’t manage to finish the text during the English classes in school, you’ll have to do it at home.

Standards


The text has to be minimum 400 words, maximum 800 words.

Vurderingskriterier

Teksten din blir vurdert etter tre hovedkriterier:

  • Struktur = hvordan teksten er oppbygd. Har den en tydelig innledning, hoveddel og avslutning/konklusjon? Er avsnittsinndelingen god? Har hvert avsnitt en temasetning?
  • Innhold = Har du svart på oppgaven? Er det du skriver sant, stemmer det? Er det selvmotsigelser i teksten? Er det sammenheng i det du skriver? Har du vid dybdekunnskap om emnet?
  • Språk = Klarer du å uttrykke deg tydelig? Er setningsstrukturen god? (fullstendige, lett forståelige setninger?) Hvordan fungerer tegnsettingen? Er grammatikken riktig? Er det mange skrivefeil? Er det sammenheng og flyt i språket ditt? Har du språklige virkemidler?

Evalueringsskjema

Struktur:

Innhold:

Språk:

Innledning

Innledning: Hva du skal skrive om

Korte setninger

Hoveddel, min 4 avsnitt

Innledning: Hvorfor dette er viktig

Varierte ord

God avsnittsinndeling

Hvor en helsefagarbeider kan jobbe

Forskjellige setningsstartere

God setningsinndeling

Hvilke arbeidsoppgaver en helsefagarbeider kan ha

God sammenheng i språket

Avslutning

Beskrivelse av arbeidsdagen til en helsefagarbeider

Tydelig og lett å forstå

Minst 400 ord

Utdanning og muligheter til etterutdanning

God rettskriving

God grammatikk