Anbudskonkurranse på produksjon av vare

Beskrivelse: 

Målet med undervisningsopplegget er at elevene skal få innsikt i hva en anbudskonkurranse er og utføre kostnadsberegninger for produksjon av en vare.

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i et produkt elevene har produsert på verksted (i dette tilfelle en aksling). I grupper på to skal elevene regne ut pris på hva det vil koste å produsere et gitt antall av produktet ved å beregne driftskostnader, materialkostnader, lønnskostnader og fortjeneste. Enkelte av kostnadene må være gitt i oppgaveteksten, men endel kostnader (for eksempel fortjeneste) må elevene selv bestemme. I slutten av timen arrangeres en anbudskonkurranse der læreren bestemmer hvem som får tildelt oppdraget.

Forberedelser av lærer

Før undervisningsøkten må læreren bestemme oppdraget elevene skal arbeide med. I og med at elevene må beregne hvor lang tid de vil bruke på produksjon av varen, bør oppdraget ta utgangspunkt i et produkt elevene har laget på verksted. Det er en fordel å ha diskutert med programfaglærer realistisk tidsbruk og realistiske verdier på de andre utgiftspostene.

Før undervisningsøkten må man ha diskutert hva en anbudskonkurranse er og hvilke kostnader man har ved produksjon av en vare. Det kan være en fordel å sette opp et oppsett for kostnadsberegninger og diskutere hva hver kostnadspost inneholder (for eksempler se lærebok i Produksjon eller ressursen over).

Elevene deles i grupper med to elever på hver gruppe. I begynnelsen av undervisningsøkten får elevene utlevert et oppdrag som de skal komme med et anbud på. På et fastsatt tidspunkt skriver elevene navnene sine på en lapp sammen med pris på oppdraget og andre spesifiserte opplysninger. Læreren samler inn anbudene og gir oppdraget til en av gruppene. Anbudene diskuteres i etterkant: hvorfor ble det anbudet valgt, forskjeller i anbudene, var prisene fornuftige, osv.

Elevene mine likte undervisningsopplegget fordi de følte oppgaven var relatert til yrkeslivet. Det skapte ekstra motivasjon at det var en konkurranse og at de ikke bare skulle regne ut produksjonskostnadene. Enkelte grupper valgte å bruke flere arbeidere, mens andre bare hadde en. Vi fikk da en artig diskusjon om hva som var mest lønnsomt og hvilke kostnadsposter som var størst.

Dette skoleåret har vi gjennomført tre anbudskonkurranser. På den siste anbudskonkurransen måtte elevene levere inn beregning av kostnadene, de måtte presentere anbud for de to TIP-klassene på skolen og begrunne valg ved å besvare spørsmål fra lærerne og elevene. Arbeidet ble vurdert med karaktert basert på beregning av produksjonskostnader, valg som var gjort og muntlig presentasjon.

Undervisningsopplegget er utarbeidet etter Geir Lølands ide om bruk av anbud.