Volvo Excavator - Building and Construction

Beskrivelse: 

 19734927

Hvordan skal jeg kjøre og vedlikeholde en Volvo Excavator gravemaskin?

I engelsktimene ser elevene en instruksjonsvideo om daglig vedlikehold av en gravemaskin. Med utgangspunkt i videoen skal hver elev senere utarbeide sin egen, skriftlige instruksjonsmanual på norsk, som de så skal ta i bruk i daglige rutiner på skolens maskiner. De må sette seg inn i sjekkpunktene på maskinen. Dette arbeidet gjøres i anleggsteknikktimene.

Opplegget øver muntlige og skriftlige ferdigheter og inneholder både oppgaveark og et skjema til oversettelse av relevant fagvokabular.

Bildet kjøpt fra Dreamstime.

Læringsmål: Generelle læringsmål:

 • Lytte etter spesifikk informasjon
 • Oversette engelsk fagterminologi til norsk
 • Bruke PC som arbeidsredskap (I-finger)
 • Lære om vedlikehold av anleggsmaskin
 • Starte skoleåret med å invitere til samarbeid mellom elever og mellom lærere på tvers av fag

Grunnleggende ferdigheter som legges til grunn:

 • Å kunne lytte
 • Å kunne forstå og ta i bruk engelsk i stadig mer varierte og krevende sammenhenger, på tvers av fagfelt
 • Å kunne bruke digitale verktøy i engelsk gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer for faget

Forberedelser:

Det trengs PC, helst storskjerm og Internet/Youtube. Opplegget kan med fordel lastes opp på skolens læringsplattform.Lærer må sette seg inn i innholdet i videoen og tilhørende arbeidsark (se Ressurser).

I engelskfaget:

 • Forberede gloseliste og spørsmålsark til videoen (se Ressurser).
 • Legge oppgavene ut på læringsplattformen (eller kopiere opp).
 • Lærer må sette seg inn i innholdet i videoen og tilhørende arbeidsark (se Ressurser).

I yrkesfaget: forberede egen instruksjonsmanual.

Plan/Læringsaktiviteter:

 1. Jobb med fagordlista. Elevene kan lagre gloselista på sin egen PC, og utvide den etter eget behov. De kan selv velge hvilke ord de anser for å være nyttige og relevante (se Ressurser)
 2. Dele ut spørsmålsarket / be dem finne det på læringsplattformen. Fordele spørsmålene slik at elevene lytter etter svar på ett eller to spørsmål hver. Her kan man enkelt differensiere når man fordeler spørsmålene. Oppmuntre til aktiv lytting. Fokus: språkforståelse. (se Ressurser)
 3. Se videoen i sammenheng.
 4. Diskutere svar på spørsmålene muntlig (så langt det går).
 5. Spille videoen en gang til, stoppe etter behov.
 6. Be elevene selv spille av videoen på læringsplattformen, og besvare alle spørsmålene skriftlig, i eget tempo.
 7. Yrkesfaglærer går gjennom videoen for å sikre en tekniske korrekt forståelse, før de lager sin egen vedlikeholds-manual, som settes i egen kvalitetssikringsperm.

Opplegget krever 3-4 engelsktimer.

Elevene får her jobbet med noe som er direkte rettet mot deres egen praksis. Det ferdige utarbeidede dokumentet skal benyttes under de daglige rutinene på skolens maskiner.

Underveisvurderingen vil være i hvilken grad dokumentet fungerer og blir akseptert i den «virkelige» verden, når de selv skal ta det i bruk.

Her ligger det også godt til rette for egenvurdering: I hvilken grad erfarer de selv at dokumentet er til hjelp?

Dokumentet skal være elevens huskeliste. Det skrives ut og skal være tilgjengelig på verkstedet (HMS – perm/elevperm). Dokumentet kan videre være en mal for utarbeidelse av lignende instruksjoner for andre typer maskiner/utstyr.

Gloselista kan de fortsette å fylle ut i engelsktimene gjennom året.
De kan bruke den ved egnede oppgaver og prøver, evt. ordleker som repetisjon (Hangman, etc). De kan også velge andre av disse videosnuttene som utgangspunkt for en muntlig presentasjon eller diskusjon.

Det er mange fordeler ved å jobbe på denne måten.
Ordforrådet forsterkes når det gjentas. Engelskfaget får økt status når elevene opplever direkte relevans til det de egentlig vil holde på med, og tett kontakt mellom engelsklærer og yrkesfaglærer.
Yrkesfaget blir lettere tilgjengelig når ordforrådet forsterkes i engelsktimen