Terms of the Trade - Design, Arts and Crafts

Beskrivelse: 

Eleven jobber med å lære seg sentrale og relevante begreper de vil møte i programfaga. For å få god oversikt over begrepene, er det utarbeidet skjemaer som kan brukes.

Lærer trykker opp skjemaer (se Ressurser) eller laster de opp i læringsplattformen. Et første utkast til hvilke begrep som er relevante og sentrale utarbeides i samarbeid med programfagslærer for å sikre relevans. (Se Ressurser for eksempler på utarbeidede lister.) Listen over begrep kan gis til elevene ett- eller to-språklig. De skal finne passende definisjoner av begrepene, gjerne med en eksempelsetning for å vise forståelse. De kan også direkte oversette de definisjonene de har fra programfaga - alt etter elevenes ferdighetsnivå.

Listen kan utvides i samarbeid med elevene

Elevene kan testes med gloseprøver som gjentas og kan være forberedte, til begrepene sitter.
De kan presentere sitt programfag, arbeidsplass, fremtidige yrke, et arbeide, m.m. og vurderes ut i fra evnen til å kommunisere med et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram.

Arbeidet kan følges opp igjennom året etter hvert som programfagene inneholder nye elementer og følgelig nye begreper.