Itten’s Colour Wheel and Colour Contrasts - Design, Arts and Crafts

Beskrivelse: 

Et undervisningsopplegg om farger og Ittens fargesirkel, og de syv fargekontrastene han beskrev. Elevene jobber i grupper på 3 som allerede er etablert i programfag for samme tema. Her tas det utgangspunkt i et valgt motiv fra den egyptiske stilepoken som elevene har jobbet med i programfag, og det følger et arbeidsark med der oppgavene er knyttet til denne perioden. Dette kan tilpasses andre epoker. Opplegget øver ordinnlæring og både skriftlige og muntlige ferdigheter.

Bilde: Kjøpt fra Dreamstime

Læringsmål:

Elevene skal tilegne seg et tilstrekkelig stort og presist ordforråd for å kunne beskrive, muntlig og skriftlig, bruk av farger og kontraster i kunst og design.

Forberedelser:

For å sikre relevans og at stoffet blir presentert likt og riktig så er det viktig at det er arbeidet med i programfaget på forhånd: Et valgt motiv må være bearbeidet med ulike farger og kontraster i henhold til oppgave gitt i programfag. Det vil være nyttig om engelsklærer også setter seg litt inn i Ittens ulike teorier og farger og kontraster. Her er det brukt Tracks 1 DH, Ch.6, men annen teori kan benyttes.

Læringsaktiviteter:

1. Itten’s theory of contrasts – find the names.

2. Use illustrations of Itten’s contrasts and take turns in the group to practice explaining in English which contrast is used.

3. Describe your Egyptian motives (example used in this lesson plan) using the 6 different colour contrasts.

4. Fill in the form (Woorksheet) describing the stylistic period ”Old Egypt”- find pictures and text describing clothing, hairdos, jewellery, furniture, etc. typical of that era.

.
5. Choose one of the topics in no.3 and give a more detailed description, for example Egyptian jewellery.

6. The group presents their work in an oral presentation where they talk about their motive and contrasts, and the chosen art form from Old Egypt.

Opplegget krever 6-9 skoletimer.

Underveisvurdering gis hele tiden mens elevene arbeider. Det kan gis en sluttvurdering både på det skriftlige arbeidet, og på den muntlige presentasjonen. Faglærer må på forhånd bestemme om det skal gis en formell evaluering av det skriftlige arbeidet, den muntlige presentasjonen eller en kombinasjon av disse. Elevene må gjøres kjent med hvilke kriterier som skal ligge til grunn for evalueringen. Evalueringen kan også trekke inn programfaget slik at det blir en samlet evaluering for både engelsk og programfag.