HMS - prosessorientert skriving - programfaguavhengig

Beskrivelse: 

Undervisningsopplegget fokuserer på skriftlige ferdigheter og det faglige ordforrådet innenfor eget programområde - spesielt innen Helse, miljø og sikkerhet. Elevene skal arbeide etter prinsippene i prosessorientert skrivepedagogikk, og sluttproduktet skal være en sakprosatekst om HMS på egen jobb/praksisplass. Elevene skal selv arbeide videre med teksten etter første respons fra lærer, og så leveres det ferdige produktet, som blir vurdert med karakter. Opplegget inneholder lenker til en litterær tekst for inspirasjon og gir ideer til førskrivningsaktiviteter. Andre ressurser er et engelsk nettsted om ungdom og HMS, ten ressurs fra Skrivesenteret om skriverammer og en tilsvarende ressurs i Veiledning til læreplan i engelsk. Det gis også forslag til skriveoppgave.

Bilde: Kjøpt fra Dreamstime

Læringsmål:

Elevene skal utvikle språklig bevissthet gjennom prosessorientert skrivemetodikk, opparbeide et teknisk ordforråd om helse-miljø-sikkerhet på egen arbeidsplass og kunne skrive en sakprosatekst.

Forberedelser:

Lærer må sette seg inn i innholdet i ressursene som er nevnt over, lage tekstoppgaven på eget ark (se Plan for opplegget) og kopiere diktet ”I chose to look the other way” (se Ressurser).

Læringsaktiviteter - førskrivningsaktiviteter:

1.Tenkeskriving: Elevene får 3 - 4 min til å skrive ned det de tenker om Helse, miljø og sikkerhet og gir eksempler fra egen arbeidsplass. Elevene deler sine tanker med en partner før oppsummering i klassen.

2. Vis nettstedet om unge og HMS. Dette nettstedet inneholder en god del relevant fagvokabular. Elevene kan samarbeide om å lage en kort HMS-ordliste der ord brukes i en sammenheng (eksempler fra teksten eller egne eksempler).

3. Vi lytter til diktet I Chose to Look the Other Way (se Ressurser). Diktet inneholder mange «sterke» setninger, f. eks.:

"It wasn't that I didn't care, I had the time, and I was there."

"Now every time I see his wife, I'll know I should have saved his life."

"The question asked, or thing you say, could help them live another day."

Elevene velger en setning fra diktet (som over - eller en annen de liker) og skriver en kort tekst der de reflekterer over innholdet i setningen eller assosierer fritt. Kanskje noen også vil prøve seg på et dikt med utgangspunkt i setningen? Tanker/tekst deles med ei gruppe eller med klassen.

Å skrive en sakprosatekst:

Elevene skal skrive en argumenterende tekst om HMS på egen jobb/praksisplass.

Assignment:
Safety is an issue in all occupations. Discuss typical problems that occur in your profession when it comes to safety.

Your text should include:
An introduction to your profession
Present what safety rules there are in your workplace and discuss how these rules are maintained and consequences when the rules are broken.
Your own opinion on the topic

Give your text a suitable title.

Det kan være en utfordring, særlig for svake elever, å skrive en strukturert, sammenhengende tekst på mer enn noen få linjer. En måte å hjelpe disse elevene er å lage (lærer og elev samarbeider) noen skriverammer, hvor eleven skal fylle hver ramme med f.eks. 6 fullstendige engelske setninger. For mer om metodikken bak skriverammer, se presentasjonen Rammer for skriving (se Ressurser). Se også Veiledning til læreplan i engelsk – der gis det gode tips om bruk av skriverammer for artikkel (se Ressurser)

Som et første steg for å samle eller organisere stoff kan elevene lage et tankekart med utgangspunkt i tenkeskrivingsoppgaven, nettsiden og diktet. Elevene skriver, evntuelt med støtte i skriverammer, og leverer førsteutkastet etter 2 skoletimer. Elevene får respons fra lærer. Elevene retter egen tekst og tar hensyn til kommentarer lærer har gjort. I 3. og 4. time jobber elevene videre med teksten for å forbedre/finne egne feil/legge til innhold.

Endelig tekst leveres, og lærer gir karakter. Opplegget krever 3-4 skoletimer

Elevene kan også utnytte stoffet, med diktet I chose to look the other way som inspirasjon, til å skrive en skjønnlitterær tekst, f.eks:

Write a short story where safety at work is an issue. Use the poem "I chose to look the other" way as an inspiration to your story. Remember to include setting, characters and a good plot with a surprising ending.

Novelleoppgaven kan forenkles ved at diktet omskrives til en novelle (sjangerendring).

Foruten det rent språklige legges det i vurderingen også vekt på: I hvilken grad elevene svarer på oppgaven, i hvor stor grad teksten inneholder relevante teknisk vokabular/faglige begreper og om teksten er godt strukturert. Det er mulig å jobbe videre både med nettstedet, skriverammer og en HMS-ordliste.