Måleusikkerhet

Beskrivelse: 

Foto: Bodil Bergersen, CC-by-sa

Tverrfaglig undervisningsopplegg i fagene matematikk, naturfag og tegning & bransjelære for å vise hvor viktig det er å velge rett måleredskap. Elevene utfører oppdraget i grupper på tre som lærer har satt opp på forhånd. Alle leverer eget ark med måleresultater og evaluering.

Hensikten med oppgaven:

 • Mer presise målinger.
 • Eleven skal forstå hvilket måleutstyr som passer best til hvilken jobb.
 • Forståelse av målenøyaktighet.

Arbeidsoppdraget går ut på

 1. Å måle tre ulike avstander med tre ulike måleredskaper.
 2. Med utgangspunkt i en rekke spørsmål å vurdere hva som er fordel og ulempe med ulike måleredskaper til kortere/lengre avstander og vurdere/forstå måleusikkerhet.
 3. Legge fram resultatene for resten av klassen.

Læreplanmål

Naturfag Forskerspiren

 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser i samarbeid med andre der en identifiserer variabler, anslår måleusikkerhet og vurderer mulige feilkilder
 • forklare og vurdere hva som kan gjøres for å redusere måleusikkerhet og unngå mulige feilkilder i målinger og resultater

Fra generell del i Bygg- og anleggsteknikk:

 • Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i bygg- og anleggsteknikk innebærer diskusjon og dokumentasjon knyttet til egen læring.
 • Å kunne regne i bygg- og anleggsteknikk innebærer å beregne tid, pris, vekt, volum, mengde, størrelser og masser. I tillegg er målestokk, måltaking og beregning av vinkler knyttet til konstruksjoner sentralt

·

 

Se vedlegg for detaljert beskrivelse av opplegg og mal for vurdering.

Nødvendig utstyr: Tre ulike måleredskaper. For eksempel tommestokk, målebånd og lasermåler.

Forberedelse: Gjennomgang av måleusikkerhet.

Tips til læreren:

 • Kan være smart å utføre tidlig i skoleåret fordi elevene drar nytte av det seinere i året.
 • Kan utføres i samarbeid med lærer i naturfag og/eller programfag.
 • Kan brukes som grunnlag for vurdering av muntlig aktivitet i matematikk.

Dette kan vurderes i oppgaven:

 • Presisjon i måling.
 • Vurdering av målenøyaktighet, valg av redskaper etc.
 • Framlegging av resultatene.