Markedsundersøkelse

Beskrivelse: 

Dette undervisningsopplegget er et ledd i elevenes forretningsplan på service og samferdsel.

Forretningsideen er utgangspunktet for å vurdere hvilken informasjon man ønsker å innhente i markedsundersøkelsen. Målet med markedsundersøkelsen er å innhente relevant informasjon fra markedet til situasjonsanalysen og markedsplanen. Programfaglærer planlegger felles framdrift og bruk av IKT-verktøy med matematikklærer.

IKT-hjelpemidler: Word, it's-learning, TI-Nspire (alt. NSDstat) og PowerPoint.

Alle de grunnleggende ferdighetene i service og samferdsel og matematikk dekkes i undervisningsopplegget. Undervisningsopplegget utfordrer elevene på kommunikasjon og presentasjon. De må kunne samle inn og forstå informasjon de leser og utarbeide skriftlige planer og strategier i tillegg til å dokumentere arbeidsprosesser. I tillegg vil elevene lære å bruke IKT til å behandle og framstille data.

Opplæringsarena vil være klasserom og arenaer der respondentene/markedet kan treffes person til person.

Eleven skal gjennomføre en kvantitativ markedsundersøkelse med innhenting av primærdata. Det skal brukes spørreundersøkelse med hovedsakelig lukkede spørsmål.

  • Gjennomgang av teori (markedsundersøkelse og spørreskjema).
  • Vise eksempler på spørreskjema.
  • Individuell veiledning ved utarbeidelse av spørreskjema.
  • Innlevering og godkjenning av spørreskjema før intervju starter.
  • Resultatene bearbeides og analyseres i matematikktimene (frekvensfordeling, varians, grafikk, tolke og vurdere…).
  • Resultatene skal beskrives og inngå i markeds- og forretningsplanen (forretningsplanen bearbeides også i norskfaget som en del av FYR).

Tidsbruken er 14 timer totalt: 10 t programfag og 6 timer matematikk.

Spørreskjema vurderes (godkjent/ikke godkjent).

Muntlig presentasjon av resultatet med spørsmål. Sluttvurdering/innlevering av dokument (markeds- og forretningsplan ).

Ref. vurderingskriterier for fagene.