Create your own logo - Design, Arts and Craft

Beskrivelse: 

Dette opplegget tar for seg hvordan man utarbeider en logo (idéutvikling, skisser etc.). Teoristoffet blir gjennomgått på engelsk (bla. farge- og formteori), og presentasjonen av oppgaven skal være på engelsk - både muntlig og/eller skriftlig. Hovedvekten legges på skriftlige og digitale ferdigheter. Opplegget inneholder arbeidsark med teori, elevoppgave og forslag til vurdering med vurderingskriterier. Flere nettressurser oppgis også for faglig påfyll og inspirasjon. Bilder inkludert i opplegget er enten kjøpt fra Dreamstime eller Creative Commons fra Wikipedia Commons.

 

Læringsmål: Elevene skal lære ulike metoder for utvikling av gode ideer, og de skal lære at farge, form og tekst til sammen kan gi ulike uttrykk og presentere ulike budskap.

Grunnleggende ferdigheter i Design og håndverk: Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i design og håndverk innebærer å uttrykke seg visuelt og verbalt om design og håndverk. Kommunikasjon om estetikk, design og produksjonsprosesser med kunder, kolleger, leverandører og andre samarbeidspartnere er sentralt. Det innebærer videre bruk av fagspråk, formidling av egne meninger og deltakelse i faglige diskusjoner.

Å kunne lese i design og håndverk innebærer å finne, reflektere over, forstå og anvende aktuell faglitteratur innen design og håndverk. Det innebærer også å tolke og bruke skriftlig og visuelt språk, arbeidstegninger og beskrivelser med tegn og symboler.

Forberedelse: Lærer må ha satt seg inn i innholdet i vedleggene og nettsidene (se Ressurser) og distribuert materialet til elevene. Papir størrelse A4.

Læringsaktiviteter: Tuning in:

On your way to school this morning did you notice a logo anywhere? What was special about it?

  1. Start off by talking about what a logo is and how to make a good logo. Use worksheet 1: What is a logo and what makes a good logo? Introduce The assignment for the students. Then talk about what they can include about themselves. You can either have a brainstorming together in class, where the teacher writes the words on the black-/whiteboard. Or the students can all do their own brainstorming.
  2. Students start working on the assignment. They start off by making a mind map and drawing sketches. It is important that everyone draws all ten sketches, because good ideas emerge from other ideas. The students should draw their final logo on a paper size A4.
  3. If possible the logos could be made digitally in programs such as Photoshop or Illustrator. If not; use a scanner to scan the drawings if you want them digitalized.
  4. The logos and every part of the preparation (mindmaps and sketches) are to be handed in.

The assignment - here presented in brief. See worksheet The assignment for details

  1. Start off by doing a brainstorm.
  2. Draw 10 sketches; draw them quite fast without thinking too much.
  3. Choose two or three ideas that you want to continue working on.
  4. Now you should be closer to your final logo idea. If you already have one good idea; make a final drawing of it.
  5. When you have finished drawing your final idea (including colour sketches), write a short text where you explain your ideas and the choices you have made for the logo.

Vurderes ut fra gitte mål med en karakter i engelsk og en i programfagene (se vurderingsskjema). Forslag til vurderingsskjema i Produksjon (Design og Håndverk) er vedlagt.