Car Mechanics - Technical and Industrial Production

Beskrivelse: 

Dette er et ganske omfattende opplegg der man kan velge å gjøre deler alt etter hvor sterk elevgruppen er faglig. Hovedfokus er muntlige ferdigheter og ordinnlæring, men opplegget øver også lesing og skriving (subjektiv skrevet artikkel). Elevene skal lære vokabular knyttet til bil samt få en forståelse for hvordan differensialer fungerer. De skal bruke ordlæringsstrategier, øve lesing og lesestrategier og ha et rollespill med utgangspunkt i situasjoner som kan oppstå i et bilverksted. Det inneholder lenker til aktuelt fagstoff fra NDLA og et arbeidsark knyttet til videoen.

Bilde kjøpt fra Dreamstime.

Læringsmål - elevene skal:

 • kunne navn på bilens deler og forklare noen funksjoner
 • uttrykke seg faglig både skriftlig og muntlig
 • forstå og ta i bruk engelsk på tvers av fagfelt
 • bruke digitale verktøy til utvikling av engelsk språkkompetanse
 • oppleve en så autentisk bruk av språket som mulig

Forberedelser: Samarbeid med programfaglærer slik at dette undervisningsopplegget kommer som repetisjon av fagstoff klassen har gjennomgått, og helst etter at de har jobbet med dette i verkstedet slik at de kan knytte det til egne opplevelser. Lærer må sette seg inn i video og andre ressurser.

Læringsaktiviteter:

1. Leseaktivitet: Elevene skal lese en tekst der de møter navn på bilens deler. Som førlesingsoppgave kan man fokusere på aldersgruppens sannsynlige interesse for å ta sertifikat og etter hvert skaffe seg sin egen bil.

Pose the following queestions:

 1. How many of you have a driver’s license? Do you also own your own car? How many of you don’t have a driver’s license but are frequent passengers in cars?
 2. Ask students to create a list of costs they think come with owning a car. Write their responses on the board as a bulleted list and ask the class to rank them from most expensive to least expensive.
 3. Ask which expenses are one-time costs and which are expenses that may not happen immediately, but need to be budgeted.
 4. Ask for the crucial “must have” before buying a car.

Arbeid med en lesetekst i klassen. Tekst fra de foreslåtte læreverkene kan for eksempel brukes (se Ressurser) eller man benytter seg av en annen tekst som omhandler bilens deler. Lærer leser teksten høyt, eller elevene leser teksten høyt i mindre grupper. Her kan resiprokal metode brukes, der man underveis stopper opp for å oppsummere informasjon, forklare ord og begreperog stiller spørsmål til teksten. For å øve bilord kan læreverkenes nettsider brukes (for eksempel fra kap 6 i Tracks 1 (Cappelen Damm) , eller elev/lærer kan lage oppgaver i Quizlet (flashcards etc)eller Wordle (ordskyer). Ved å bruke funksjonen Advanced kan man selv sette frekvens og dermed prioritet på utvalgte ord. De kan også bruke metoden: Make a three sheet flip card system. Skjema for å lære fagutrykk

2. Muntlig aktivitet: vokabularøving og rollespill

How many have car repair problems? Follow the links and do the suggested activities.

 • At the Garage1 (Role play. 1st meeting between customer and manager in a garage. Suggested dialogue is given. NDLA)
 • At the Garage2 (Reading. Scanning a text to match explanations/definitions with correct words. Audio support. NDLA)
 • At the Garage3 (Role play. 2nd meetig between manager and customer. NDLA)
 • At the Garage - vocabulary2 (Jumbled sentences - interactive exercise: correct sentences by rearranging words)

Differensiering av rollespill: De som ønsker kan improvisere fritt, mens de som vil kan lese dialogene med “snakke eller lese- stemme” i den grad de makter.

3. Watch, listen, learn and talk!


Elevene skal lære hva en differensial er, hvilken funksjon den har og om forskjellige differensialer og deres fordeler og ulemper. Elevene ser videoen (flere ganger) How a differential works (video 4:44. NDLA) og følger arbeidsgangen i Worksheet 1: Video - How a Differential Works. De arbeider i par og noterer ned sentrale ord og begreper for deretter å forklare muntlig for hverandre eller for en annen medelev.

4. Skriveopgave: “My Dream Car” 150-200 words

Elevene skriver en individuell tekst. Skriverammen 5-paragraph article i Veiledning til læreplan i engelsk kan være et godt utgangspunkt for mange. Bla litt ned på nettsiden og klikk på Subjective article, som passer best i dette tilfellet.

Get inspired by these pages:
What car do you dream of owning? Top 10 Dream Cars (Chicago Tribune)
Or do you prefer a classic car?

Egenvurdering:

I hvilken grad utnytter og vurderer du ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære deg engelsk?

Vurdering av medelever:
Hva gjorde medeleven bra i samarbeidet med deg?

Vurdering fra lærer: Vektlegg deltagelse. Det er viktig at de blir gitt så mange muligheter for språkhandlinger og underveisvurderinger i prosessen slik at de blir trygge i situasjonen og det nye vokabularet. Vektlegg muntlig framstilling og deltagelse i klassedialogen.

Skriveoppgaven kan gjøres som prosessorientert skriving der elevene får tilbakemeldinger underveis fra medelever eller lærer. Endelig resultat kan vurderes med karakter.

Vurderingskriterier og hvordan elever møter læringsmålene som er satt for oppgaven, bør bli satt i fellesskap med klassen.

Extra task: Put tags on all the tools in the workshop and make a competition with the workshop tools.
Her kan gjerne de svake elevene få ansvar for å et opplegg der de holder verktøyene fram for klassen og eleven må svare.