Konflikthåndtering

Beskrivelse: 

Elevene skal dramatisere ulike typer konflikter og modeller for å håndtere konfliktene. Dette kan gjøres enten i form av et rollespill/dramatisering eller at elevene lager en liten film hvor de viser ulike former for konflikter og måter å løse dem på. Undervisningsopplegget avsluttes med en fagtekst hvor elevene presenterer den konflikten de har valgt og hvordan denne ble løst og reflekterer over ulike konflikthåndteringsmodeller.

I dette undervisningsopplegget øver elevene både på det å skrive og det å presentere noe muntlig, og elevene kan ev. jobbe med digitale ferdigheter ved at de lager en film om en konfliktsituasjon.

Opplegget forutsetter at elevene har vært igjennom teori om konflikthåndtering i faget kommunikasjon og samhandling. Dette vil normalt ta 1-2 timer i programfaget. Programfaglærere deler klassen inn i ulike grupper og gir hver gruppe en konflikt knyttet til praksisfeltet. Denne konflikten skal elevene lage en dramatisering av som skal framføres i form av et rollespill eller at elevene lager en digital fortelling/film. Framføringen/filmen skal vare i ca. 5 minutter.

Før elevene går i gang med selve rollespillet/dramatisering kan det være fornuftig å hente opp elevenes kunnskaper fra programfaget.Det kan f.eks. være at elevene lager et tankekart om konflikter og konflikthåndtering (15 min).

Opplegget går over ca. 6 timer.

Første økt: Forberede dramatiseringen/ filmen av konfliktsituasjonen.

Andre økt: Brukes til siste forberedelser og framføringer.

Tredje økt: Brukes til å skrive fagtekst om konflikthåndtering. Norsklærer går gjennom sjangerkjennetegn på artikkel med elevene.

SLUTTPRODUKT:

Sluttproduktet skal være en dramatisering/ ev. film av en konfliktsituasjon.
Det finnes mange verktøy som kan benyttes til å lage filmer hvor mang kombinerer lyd, tekst og bilde, f.eks. Windows Movie Maker eller Photostory 3 for Windows.
Deretter skal elevene skrive en artikkel om den konfliktsituasjonen de har valgt og kjennetegn på denne. Teksten skal leveres individuelt og vurderes av norsklærer ev. programfaglærer.

Eksempel på oppgave til skriftlig innlevering:

Presenter ulike konflikthåndteringsmodeller. Ta for deg en konflikt som har blitt dramatisert og drøft hvilken modell du ville brukt for å løse denne konflikten.

VURDERING:

Dette undervisningsopplegget ender opp med både en skriftlig og en muntlig karakter. Elevene får en gruppekarakter på den muntlige presentasjonen og en individuell karakter på det skriftlige arbeidet.