Colours

Beskrivelse: 

Et undervisningsopplegg som inneholder fire ulike arbeidsark knyttet til temaet farger, som enten kan arbeides med i en sammenheng eller brukes som mindre opplegg på 1-2 times varighet. Elevene jobber i par, grupper eller individuelt og arbeider med idiomatiske uttrykk som inneholder et "fargeord", de skriver dikt og lager en historie basert på uttrykket i et maleri. Opplegget øver ordinnlæring og både skriftlige og muntlige ferdigheter.
Bilde: Kjøpt hos Dreamstime

Læringsmål: Elevene skal:

- vite navn på farger

- kunne uttrykke både skriftlig og muntlig hvilke betydninger farger har

- kunne beskrive farger og ulike objekter med et presist, nyansert og gjerne fargerikt språk

- forstå og kunne bruke idiomatiske uttrykk knyttet til farger

Forberedelser: Farger og fargehjul bør være gjennomgått i programfaga.

Lærer må kopier opp arbeidsark 1-4 (se Resuurser) eller laste disse opp i læringsplattformen.

Elevene kan selv finne et maleri de vil beskrive i stedet for Melancholy, som er brukt som eksempel her (oppgave 4)

Læringsaktiviteter: De ulike aktivitetene skissert i arbeidsarkene 1-4 (se Ressurser) kan være en del av et større opplegg rundt tema “colours” som kan strekke seg over flere uker, eller de kan utgjøre 1-2 times enkle opplegg.

Alle har et forhold til farger, og arbeidet kan differensieres fra å lære seg navn på farger til dypere analyser av personlige farger eller bruken av farger i kunst.

Prosjektet “Colours” kan munne ut i en presentasjon av en favorittfarge v hjelp av for eksempel en powerpoint for å visualisere.

- Det kan underveis gis forberedte gloseprøver for å sikre innlæring av gloser. Gjentas til elevene kan disse.

- Presentasjonen kan vurderes ved at det elevene gir tilbakemelding til hverandre eller ved karakter basert på vurderingskriterier som gjøres kjent for elevene eller evt. utarbeides sammen med elevene.
- Evalueringen kan også trekke inn programfaget slik at det blir en samlet evaluering for både engelsk og programfag.