Gravity Racer - Technical and Industrial Production

Beskrivelse: 

Dette er et tverrfaglig opplegg for elevene på TIP der fagene naturfag, matematikk, norsk og engelsk inngår. Sluttproduktet er en olabil. Her presenteres engelskdelen i prosjektet.

Elevene skal vise forståelse av leste fagtekster om olabil og tilegne seg kunnskap og nytt vokabular. Etter at de har konstruert bilen i programfagstimene, skal de skrive manus til en muntlig redegjørelse av prosjektet. Denne redegjørelsen kan holdes i språklab, verksted eller klasserom.

I dette opplegget anvender elevene ordlæringsstrategier og lesestrategier og øver både leseferdigheten og skriftlig og muntlig ferdighet. Opplegget inneholder lenker til aktuelle videoer, arbeidsark for elevene og til en avisreportasje fra et gjennomført opplegg i 2012.

Her ligger også muligheten til å prøve seg på dubbing - i dette tilfelle av en stumfilm med Charlie Chaplin i hovedrollen. Hva blir egentlig sagt?

Læringsmål: Elevene skal

- lese og forstå engelske tekster
- bruke engelske kilder for å finne informasjon
- øke fagspesikfikt vokabular
- skrive manus til en muntlig redegjørelse og holde denne

Forberedelser: Lærer må gjøre seg kjent med ressursene som følger med opplegget og kopiere opp arbeidsark eller laste dette opp i læringsplattfomen. Lesestekstene kan velges å leses fra skjerm eller skrives ut.

Til oppgave C kreves lydopptaksutstyr.

Læringsaktiviteter:

1 Tuning in: Læreren lager en ordsky i programmet Wordle (http://www.wordle.net/) basert på noen av ordene i den første teksten eleven skal lese: Gravity Racer (se Ressurser).

Ordene bør si noe om innholdet i teksten. Bruk funksjonen "Advanced" der man selv kan bestemme hvor fremtredende et ord skal være i skyen. Ordskyen skrives ut eller vises på egen dataskjerm. Se eksempel på ordsky fra teksten.

Ordskyen presenters på skjerm og eleven samtaler i par om hva de tror teksten skal handle om.

Alternativt kan lærer lage to forskjellige ordskyer, sette eleven i par med hver sin ordsky og la dem utveksle ord med hverandre for så å komme frem til temaet i teksten.

Hvilke ord er de mest sentrale for forståelsen av teksten?

Lærer viser deretter en kort video der vei ser et olabilløp. Her kan for eksempel videoen som viser avslutningen av prosjektet som ble gjennomført på Hamar katedralskole våren 2012, nyttes (artikkelen Knall og fall i egne olabiler m. video fra Hamar Arbeideblad).

2 Leseoppgaven

Elevene går nå i gang med selve leseoppgaven. Målet med denne er å hente kunnskap om emnet og å tilegne seg nytt vokabular. Teksten Gravity Racer ligger her (Wikipedia). Teksten kan leses på skjerm eller skrives ut. Elevene arbeider i grupper og leser hver sin del av teksten (samarbeidslæring)

Del 1: Gravity racer cars (1/2 page)
Del 2: Construction (one page)
Del 3: History of Gravity racer races (1/4 page)
Del 4: Physics considerations (1/2 page)

Hver elev lager så sin ordsky basert på sin del av teksten i programmet Wordle (se punkt 1 over) . Bruk funksjonen “Advanced” der eleven selv kan bestemme hvor fremtredende et ord skal være i skyen. Ordskyen skrives ut eller vises på egen dataskjerm.

Hver elev bruker sin ordsky for å formidle hovedinnholdet i sin del av teksten til de andre på gruppa.

3 Oppgave A. Elevene får nå utlevert arbeidsarket som følger med opplegget (task A-D), leser hele teksten Gravity Racer i sammenheng (hjemmelekse?) og svarer på spørsmålene som er gitt. Dette er spørsmål som krever god leseforståelse for å kunne besvares.

4 Oppgave B. Leseoppgave - valgfri oppgave.

Dette er en ny leseoppgave der elevene skal øve lesestrategien "skanning". De skal ta notater fra en nettside om Cairngorm Soapbox Extreme – et kjent olabilløp i Storbritannia - og gjøre seg kjent med løypa, tekniske spesifikasjoner, konkurranseregler og regler for sikkerhet (klikk på lenken two mile course i første avsnitt)

5 Oppgave C. Etter at elevene har bygd olabilen i programfagtimene, skal de forberede en muntlig redegjørelse (a talk) for hvordan arbeidet gikk. De skal skrive manus til denne redegjørelsen. Forslag til hva som bør være med i redegjørelsen, er gitt i arbeidsarket, og kunnskaper de innhentet i oppgave B, gir ekstra score om disse inkluderes. Selve presentasjonen kan holdes i verksted eller klasserom, og det skal gjøres lydopptak av denne.

6 Oppgave D. Let's have some fun! Lagkonkurranse!

Elevene ser stumfilmen Kid Auto Races at Venice (6 min) med Charlie Chaplin i hovedrollen.

Eleven skal skrive replikker (en form for dubbing) til filmen og deretter fremføre dette som rollespill. Klassen stemmer på det beste teamet.

Elevene er delt i grupper. Hver gruppe får en felles karakter som består av 1) karakter for olabil, 2) levert opplegg og 3) muntlig redegjørelse. Felleskarakter kan brukes dersom elevene ønsker det.

Programfaglærerne setter karakter for olabilen. Det skriftlige opplegget vurderes etter ordforråd, grammatikk, struktur og informasjonsverdi. Redegjørelsen vurderes etter flyt, innhold, ordforråd, struktur, uttale og intonasjon.

Jeg har prøvd dette opplegget, og det viste seg at noen grupper trengte mer tid, andre grupper hadde nok tid. Noen var svært fornøyd med resultatet. Noen grupper samarbeidet mindre bra.

Elevene opplevde at det var mye arbeid fordi de måtte skrive mye i de enkelte fagene som inngikk i prosjektet.

Opplegget ble avsluttet med olabilløp. Reportasje i Hamar Arbeiderblad med video fra løpet.