Angle Grinder - Technical and Industrial Production

Beskrivelse: 

Et tverrfaglig opplegg i muntlig engelsk, norsk og programfag på TIP.

Elevene skriver manus til – og lager en instruksjonsvideo på engelsk der de skal foklare sikker bruk av vinkelsliper på verksted. Opplegget tar utgangspunkt i en video om bruk av vinkelsliper, og læringsaktivitetene forgår både i engelsk-, norsk-, og programfagtimene. Elevene lærer strategier for ordinnlæring og øver skriftlige, muntlige (kommunikasjon) og digitale ferdigheter. Et elevprodukt er inkludert i opplegget.

Læringsmål: Elevene skal kunne bruke engelsk fagterminologi og lage og presentere en instruksjonsvideo om et faglig emne på TIP. De skal ha kunnskap om verktøy og maskiner på verksted og kunne velge ut hva som er viktig å informere om. De skal forstå hva som kreves i en instruksjon.

Forberedelser: Noe vokabular bør være klart fra lærers side.. Elevene har klargjort utstyr før filming og har laget et manus på forhånd.

Læringsaktiviteter: Oppgaven gis etter gjennomgått kapittel om verktøy og maskiner, og sikkerhet på verkstedet. (Her: The Tools You Need, fra Workshop vg1 Teknikk og industriell produksjon.)

I klasserommet: (2 engelsktimer)

I engelsktimene: Elevene ser videoen Ultimatehandyman: Angle Grinder Safety (YouTube) om sikker bruk av vinkelsliper. Elevene jobber med ordinnlæring og velger selv en ordlæringsstrategi fra heftet – se Ressurser (evt. kan lærer velge en strategi som alle skal lære å bruke). Ord og uttrykk eleven vil få bruk for letes frem og skrives opp. ( Eks: attach, assemble, avoid, join, change, safety guidelines, grinding disc, cutting disc, work area, work piece, unplug the electrical cord, safety guidelines, dust mask, eye protection, etc.) Samtale om hvordan en slik video skal være, hvem som er målgruppa, hva som kreves i en instruksjon, og om hvordan man best kan ordlegge seg i en instruksjon. Her kan man bruke ordbøker, internettsider, utdrag fra lærebøker etc. Ut fra disse skriver elevene sitt manus til videoen. Dette kan eventuelt settes opp som et script, der hver 'scene' får plass i en rute i en tabell med stikkord for hvilken scene det gjelder og tilhørende nøkkelord som støtte for hva som skal sies (for svakere elever kan man skrive hele setninger).

I norskfaget: Gjennomgang av hvordan en instruksjon lages, med tanke på form, struktur og språk.

I programfag-timene: Gjennomgang av sikker bruk av vinkelsliper, med fokus på bruk og sikkerhet. Forberede og lage video på verksted. Elevene jobber parvis og forbereder selve instruksjonen. De skriver manus og bestemmer roller til filmen. Her kommer engelsklærer inn og hjelper ved behov til med riktig språk
På verkstedet filmes instruksjonen. I etterkant legges det på lyd og kommentarer på engelsk. Her kan engelsklærer være tilstede ved behov. Siden lysopptak skal gjøres, er det viktig at eleven får veiledning i riktig uttale.

I engelsktimene: (2 timer) Når filmen er ferdig, blir den presentert for hele klassen, med norsk-, engelsk- og programfaglærer til stede. Vurderes med karakter.

Etterarbeid: Skrive en kort arbeidsrapport på norsk.

Elevene reflekterer over maskiner/verktøy, HMS-rutiner, behov for engelsk i yrkeslivet og egen kompetanse i engelsk på dette fagområdet. Lærer gir tilbakemelding umiddelbart etter presentasjonen og gjerne i samtale med eleven.
Vurderes med karakter basert på grad av måloppnåelse av læringsmålene.