Make your own Haiku Poetry!

Beskrivelse: 

Elevene lærer om haiku som sjanger og lager en klasseutstilling av haikudikt på engelsk. Diktene skal settes inn i layout i ett av Adobeprogrammene som elevene er kjent med (Photoshop, Illustrator eller InDesign).

Etter en innledende forelesning om sjangeren, jobber elevene individuelt, med lærer som veileder.

Grunnleggende ferdigheter som dekkes i dette prosjektet er skriving, lesing og bruk av digitale verktøy.

Opplegget kan tilpasses andre programfagområder der elevene da bruker Power-Point eller et annet presentasjons-/designverktøy.

Bilde: Elevarbeid. Gjengitt med tillatelse.

Læringsmål: Mål for prosjektet er at elevene skal:

  • lære seg hva som er sjangertrekkene i et tradisjonelt haikudikt. De skal bli bevisste på rytme og det å telle stavelser i lyrikk
  • trene seg i å kondensere språket sitt (å si mye med få ord) og i å bruke språklige bilder
  • øve seg i å anvende de velkjente komposisjonsprinsippene fra programfagene også i engelskfaget
  • utvide det engelske ordforrådet sitt

Forberedelser: Dersom eleven har god kjennskap til Adobeprogrammene (Photoshop, Illustrator eller InDesign) når dette prosjektet igangsettes, så er det en fordel. Det er ikke ideelt å gjøre dette arbeidet før litt ut på høsten på VG1 (erfaringsmessig har ikke elevene programsfagferdighetene som trengs til da).

Det er også en fordel om elevene har arbeidet med foto i programfagene og tatt egne bilder, slik at de kan bruke disse i layouten sin, og dermed unngå copyright-problematikk.

Elevene kan med fordel lese noen eksempler på haikudikt på forhånd (sil gjerne ut kvalitet på forhånd).
Læreren bør gå i en dialog med aktuelle programfaglærere for å finne ut om elevene har gått gjennom de nødvendige fagområdene/programvarene i programfagene.

Faktadel om lyrikk. Her er brukt teksten How to Read and Understand Poetry i læreverket Workshop Media og kommunikasjon VG1K (s. 40) (en annen relevant tekst om lyrikk kan anvendes).

  • Opplegget starter med en grunnleggende introduksjon til den tradisjonelle japanske poesiformen Haiku, og til den engelske terminologien (what is a syllable, etc).
  • Elevene får utdelt arbeidsarket med teoridel og arbeidsoppgave. Bruk tid på å gå nøye gjennom oppgaven, repetere, og sørge for at alle forstår (det er mye å huske på). Oppgaven inneholder klare vurderingskriterier fordi erfaringsmessig er dette en type oppgave som kan være vanskelig å tidsdisponere for elevene.
  • Elevene går de i gang med arbeidet. Beregn ca. 3 timer til å ferdigstille produktet, litt avhengig av hvor effektivt de jobber. Aktiv lærerveiledning er nødvendig.
  • Avslutning: Vise frem arbeidene i klassen og diskutere dem, samt henge opp samtlige dikt på utstilling i gangen.

Dette er relativt sett et lavterskel-opplegg, og behovene for differensiering er ikke overveldende. Ikke alle elevene er like sterke i Adobe, men samtlige klarer å utforme et dikt på 17 stavelser av en viss kvalitet og å lime dette inn i enten Photoshop, InDesign eller Illustrator, arbeide noe med design og å konvertere til pdf.

En eventuell tilpasning kan skje gjennom ekstra lærerveiledning, eller samarbeid elever imellom.

Forslag til lærervurdering av oppgaven er vedlagt. Velg om du vil involvere Mediedesign-læreren for vurdering av den grafiske biten av arbeidet, samt support i den fasen der eleven skal bruke Adobe. Dette samarbeidet kan være nyttig – begge veier.

Under diskusjonen som foregår under fremvisningen av alle de ferdige arbeidene, er elevene ofte dyktige til å synse og reflektere over hva som er i tråd med oppgaven, og hva som ikke er det. Elevene oppfordres til å samles rundt utstillingen i gangen og diskutere eget og andres arbeid.

Alternativt kan man godt inkludere en kort egenvurdering som vedlegg til diktet.