Funny car stories

Beskrivelse: 

Opplegget øver forståelse av vitser med relevant tema. Elevene skal lese og forstå vitser/morsomme historier på engelsk. Før lesing av vitsene jobber elevene med førlesingsaktiviteter for å være best mulig forberedt for å forstå innholdet og ta poengene. Opplegget er først og fremst rettet mot elever med lav måloppnåelse i engelsk, og søker og gi disse en positiv opplevelse av engelskfaget og mestringsopplevelse. Opplegget trener den muntlige ferdigheten i form av muntlige aktiviteter i førlesingsoppgave, samt lesing av tekst. I tillegg legger opplegget til rette for at elevene får jobbe med å øke det generelle ordforrådet, samt ordforrådet knyttet til utdanningsprogrammet.

Fotograf: Bernhard Hauge, NKI Forlaget. Lisens: CC-by-nc-sa

Ressurser

Elevene jobber med førlesingsaktiviteter i form av ordøvingsaktivitet, samt muntlig aktivitet. (Se ressurs: Car stories tasks). Førlesingsaktivitetene fokuserer på å forberede elevene til best mulig å forstå historiene/vitsene de skal lese. Etter førlesingsaktivitetene leser eleven vitsene høyt.

Undervisningsopplegget inneholder ikke noe sluttprodukt, men lærer har gode muligheter til å vurdere elevers kompetanse under læringsaktivitetene. (I hvor stor grad de evner å delta i den muntlige førlesingsaktiviteten og hvilke ord kunne de fra før i ordøvingsaktiviteten). Ordene kan også brukes i en ordtest på It`s learning eller Fronter.