Kulturmøte - tverrfaglig artikkel

Beskrivelse: 

Tverrfaglig samarbeid mellom norsk, samfunnsfag og programfaget kommunikasjon og samhandling, vg2.

De grunnleggende ferdighetene:

Elevene skal trene på å skrive artikkel, og å se ulike fag i sammenheng med hverandre.

Presentasjon:

Tverrfaglig samarbeid mellom norsk, samfunnsfag og kommunikasjon og samhandling (helseservice)

I alle de involverte fagene får elevene nødvendig bakgrunnskunnskap, blant annet om hva en kultur er, hvilke utfordringer flerkulturelle samfunn kan ha, hva flerspråklighet er.

I norskfaget får elevene kunnskap om artikkelsjangeren

Vurdering:

Skriv en artikkel der du svarer på følgende:

Gjør rede for hva et kulturmøte er (språklig, sosialt og kulturelt).

Tenk deg at du er på en arbeidsplass. Hvilke utfordringer kan møter med mennesker fra andre kulturer gi? Hvilke sider ved kulturen er det som kan gi utfordringer(språk, bekledning, familiemønster, kjønnsroller, annet)? Drøft hvordan du bør kommunisere og samhandle med personer fra andre kulturer på arbeidsplassen din. (Du velger selv om du vil begrense oppgaven til å gjelde bare èn arbeidsplass, eller om du vil snakke om utfordringene på arbeidsplasser generelt.)

Forslag til gjennomføring:

Programfaget:

Programfaglærer gjennomgikk emnet i sine timer

Fellesfagene:

Samfunnsfag:

Samfunnsfaglæreren gjennomgikk temaet i sine timer

Norskfaget:

Norsklæreren arbeider med forståelse av ord og begrep, som flerspråklighet, globalisering mm.

Norsklæreren underviser i artikkelskriving.

Forslag til vurderingskriterier:

Faglig innhold

Bruke fagbegrep på en god måte

Vise faglig forståelse

Begrunne påstander

Språk

God flyt

Bruke egne ord

Form

Følge oppsatte krav

Riktig bruk av kilder