Writing a News Report

Beskrivelse: 
Journalist

Lage en nyhetsrapport på engelsk på bakgrunn av et intervju, støttet av relevante fotografier. Elevene oppfordres til å ta tak en lokal nyhet.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i medier og kommunikasjon innebærer å utforme tekster i ulike sjangere til bruk i ulike medier. Det innebærer også å kunne skrive et variert og presist språk.

Å kunne bruke digitale verktøy i medier og kommunikasjon innebærer å framstille tekst, lyd, bilder og multimedieprodukter ved hjelp av digitale verktøy, og tilegne seg informasjon om og ferdigheter i bruk av disse. Det dreier seg også om å kunne bruke slike verktøy til informasjonssøk og utveksling av informasjon.

Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i engelsk

Forberedelse: Gjøre avtale med et intervjuobjekt. Skaffe til veie et godt kamera.

OPPGAVE: Intervjue, ta bilder og skrive reportasje

1) Innhente på norsk (forarbeid/intervju)

2) Formidle på engelsk (skrive)

  • Valgfritt tema
  • Valgfrie kilder, men må ha et intervju (minst 10 spørsmål)
  • Lengde på reportasje: 400 – 700 ord
  • Journalistisk oppbygging
  • Ta minst 4 bilder (inkl. et forsidebilde), husk bildetekst
  • Lag også en framdriftsplan som viser disponering av tiden

Dere kan skrive artikkelen på norsk først dersom dere ønsker, men sluttproduktet skal være på engelsk.

Dere har alle timene i engelsk, kommunikasjon og film/foto i 2 uker til disposisjon.

Innhenting av intervju og fotografering avtales med lærer på forhånd.

Bildene og reportasjen skal publiseres under nyheter på skolens nettsider.