Good hygiene at the workplace

Beskrivelse: 

Oversette tekst, dra ut informasjon, lage instruks

Eleven skal i dette opplegget gjøre flere ting. Han skal først lese en norsk tekst om hygiene på kjøkkenet. Teksten skal deretter oversettes fritt ved hjelp av vedlagt vokabular, det vil si at eleven skal gjengi hovedtemaene. Han behøver ikke oversette ordrett. Til slutt skal eleven bruke oversettelsen som utgangspunkt for å skrive en instruks for hva som er god hygiene på et kjøkken. Lærer bør i forkant ha snakket om hva en instruks er.

Læreplanmål

Restaurant og matfag (vg2):

 • praktisere god personlig hygiene, produksjonshygiene og godt renhold i samsvar med gjeldende regelverk
 • gjøre rede for forebygging av matbårne sykdommer og drøfte konsekvenser av dårlig hygiene

Engelsk:

 • forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram
 • uttrykke seg skriftlig på en nyansert og presis måte, med flyt og sammenheng
 • skrive fagtekster med tilknytning til eget utdanningsprogram

Elevenes sluttkompetanse

 • dra ut relevant informasjon fra tekst
 • kunne oppsummere innhold med faguttrykk
 • kunne formulere en kortfattet instruks med hovedpunkt fra tekst

Forslag til gjennomføring

Eleven kan levere instruksen på engelsk til programfaglærer så vel som engelsklærer. Den kan være utgangspunkt for samtale i begge fag om temaet som er gjennomgått. Instruksene kan eventuelt henges opp ved arbeidsstasjonene?

Elevene kan også velge å lese hverandres instrukser og gi tilbakemelding før de leveres til lærerne.

Vurdering

Eleven kan skrive egenvurdering både i forhold til hvordan det var å jobbe med å oversette norsk tekst til engelsk, og skrive et refleksjonsnotat i forhold til viktigheten av god hygiene på et kjøkken.

Mulige spørsmål:

 1. Hvilken del av oppgaven gikk det greiest å jobbe med?
 2. Hvordan opplevde du å måtte oversette teksten selv?
 3. Hadde du behov for flere gloser enn de som var vedlagt teksten? Hvis ja, hvordan løste du det?
 4. Er det viktig å kunne uttrykk som handler om hygiene på engelsk? Vil du få bruk for det i arbeidslivet? Begrunn svaret ditt.

Hva tenker du er det viktigste punktet i forhold til god hygiene? Hvorfor?