Adaptasjon av novella "Der nede sørger de ikke"

Beskrivelse: 

Hovedfokuset for perioden er gjennomgang av novellesjangeren, adaptasjon av denne gjennom film og digital historiefortelling. Elevene får en innføring i novellesjangeren med utgangspunkt i Bjarte Breiteigs novelle "Der nede sørger de ikke". Det er et spesielt fokus på dramaturgien. Deretter gjennomgås filmsjangeren med spesielt fokus på dramaturgi. Til slutt skal elevene adaptere novella gjennom en digital historiefortelling, som presenteres for klassen og vurderes med karakter. Læringsmålene er at elevene skal bli trygge på novellesjangeren og filmsjangeren, bli kjent med begrepet adaptasjon og selv adaptere novella ved å bruke digitale hjelpemidler. De skal også bli sikrere på det å holde presentasjoner for klassen.

Modis land rapide response team. Nasa/Gsfc. CC-by-nc-nd

Elevene får først se et bilde (vedlegg) som de skal reflektere over. De skal prøve å definere hvem personene på bildet er og stemningen mellom dem. Deretter leses novella "Der nede sørger de ikke" av Bjarte Breiteig høyt i klassen. Aspekter som diskuteres i etterkant av gjennomlesinga, er relasjoner, karakterutvikling, miljø, konflikt, tematikk, etc.

Deretter gjennomgås sjangertrekkene i ei novelle. Elevene kan diskutere hva som kjennetegner ei novelle i grupper etter punkter i arbeidsheftet (vedlegg). Lærer summerer opp kjennetegnene ved novella i fellesskap med elevene, og snakker deretter om dramaturgien i noveller. Dette knyttes opp mot filmsjangeren. Hva er forskjellen mellom dramaturgien i ei novelle og en film? Klassen ser filmatiseringen av Breiteigs novelle. Klassen diskuterer i etterkant hvilke endringer som er gjort i filmen og hvorfor det er gjort slik.

Nå har elevene fått en bevissthet rundt utfordringer ved en adaptasjon og hva som kjennetegner dramaturgien i ei novelle og en roman. Elevene skal nå bruke denne kunnskapen når de selv skal ta utgangspunkt i novella og filmen og lage sin adaptasjon av novella i en digital historiefortelling. De blir delt inn i grupper på 2-3 personer. Elevene lager først et storyboard (vedlegg). Dette skal godkjennes av lærer først. Det er viktig at elevene får spillerom til å være kreative, og at den digitale historiefortellingen ikke skal være helt lik filmen. De bør i stedet oppfordres til å ta utgangspunkt i tematikken fra novella og filmen og finne sitt eget uttrykk i den digitale historiefortellingen. De har for eksempel ikke lov til å bruke bilder fra filmen. Den digitale historiefortellingen skal vare i ca 3 minutter, og elevene kan laste ned gratis programvare fra nettet. Elevene skal presentere sin digitale historiefortelling for klassen og si noe om hvilke valg gruppa har gjort og hvorfor. Denne presentasjonen skal vare i ca 10 minutter, ha en tydelig struktur og blir vurdert med karakter.

 

6-5

4-3

2-1

Prosess

Du har jobbet grundig og effektivt i arbeidet med den sammensatte teksten. Du har også bedt om veiledning, og involvert alle på gruppa

Du har jobbet greit med den sammensatte teksten, selv om ikke alt er like grundig gjennomarbeidet.

Du har ikke gjort den sammensatte teksten ferdig innen fristen, og det har vært en ujevn eller uklar fordeling av arbeidsoppgaver på gruppa. Gruppa har vist ujevn innsats med arbeidet.

Sammensatt tekst

Med den sammensatte teksten viser du kreativitet og en selvstendig tolkning, ved hjelp av bilder, lyd og tekst.

Du har inkludert alle elementene du skal i den sammensatte teksten. Elementene er relevante i forhold til hverandre.

Du kan lage en sammensatt tekst, men valg av elementer virker noe tilfeldig

Presentasjon

Du kan tolke og vurdere samspillet mellom de ulike delene i den sammensatte teksten.

Du kan forklare samspillet mellom de ulike elementene

Du kan beskrive de ulike delene i den sammensatte teksten

Du har en tydelig struktur på presentasjonen din, med presentasjon av oppgave, gruppa, hoveddel og avslutning

Du har en oversiktlig struktur på presentasjonen din.

Presentasjonen har en viss grad av struktur

Du trenger ikke manus og prater fritt om temaet. Gruppa har fordelt oppgavene jevnt. Du bruker 10 minutter på å si noe om prosess og valg.

Du kommuniserer greit med publikum, men er avhengig av manus. Grei arbeidsfordeling.

Du greier nesten å holde deg til det tidsaspektet på 10 minutter.

Du er avhengig av manus, og arbeidsfordelingen er ujevn. Foredraget er mye kortere enn tida dere har til rådighet.