Kommunikasjon for arbeidslivet

Beskrivelse: 

Beskrivelse:

Opplegget tar for seg tema kommunikasjon i norsk og programfag. Det har fokus på grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og muntlighet.

Grunnleggende ferdigheter:

Norsk

Å kunne lese og uttrykke seg muntligog skriftlig (utdrag)

 • å kunne lese omfatter både å kunne finne informasjon i ulike tekster, å lære fag og å oppleve og forstå resonnementer og framstillinger i et bredt spekter av tekstformer.
 • å ha evnen til å tale og kunne vurdere elementene i en sammensatt talesituasjon som er en forutsetning for kommunikasjon med andre både når det gjelder sosialt samvær, arbeidsliv og deltakelse i offentlig liv.
 • skriving er en kommunikasjonsform og en metode for å lære.

Helse- og oppvekstfag:

Å kunne lese og uttrykke seg muntligog skriftlig (utdrag)

 • å tileigne seg ny kunnskap og innsikt. Å forstå det ein les i faglitteratur, statistikk, lovtekstar og plandokument.
 • å kommunisere med andre menneske. Evna til kommunikasjon er avgjerande i møte med menneske i ulike livssituasjonar.
 • Skriftleg utarbeiding av planar, dokumentasjon og referat er sentrale verktøy.

Forslag til gjennomføring:

1. Få frem elevenes bakgrunnskunnskaper om kommunikasjon. Tenkeskriving i 2 minutter basert på nøkkelspørsmål.

 • For meg er kommunikasjon…
 • Kommunikasjon kan bety både og…
 • Kommunikasjon bruker vi når…

2. Elevene går i grupper og diskuterer det de har skrevet. Tavla deles opp i like mange deler som grupper, og en fra hver gruppe kommer opp og skriver hva de kom frem til. Eller lage felles tankekart på tavla.

3. Klassedialog om det som står på tavla viser nivået og interessene elevene har innen temaet

 • Er det noe som går igjen?
 • Er det noe som mangler? (her kan læreren evt. bidra med ekstra informasjon)
 • Sette ring rundt sentrale begreper

4. Gå dypere inn i fagstoffet gjennom begrepene

 • Sette begrepene som ble ringet rundt på tavla i et tomt tre-kolonneskjema
 • Elevene fyller ut skjema, en og en eller i grupper
 • Gjennomgang av begrepene

5. Skriveoppgave om mangelfull kommunikasjon, individuelt eller i grupper.

 • Elevene lager en case basert på noe de har opplevd, eller kan oppleve, i praksis
 • Forestill deg at du er i praksis og det oppstår en konflikt på grunn av dårlig kommunikasjon. Beskriv situasjonen som oppstår.

6. Lese en tekst om kommunikasjon og konflikthåndtering for å få kunnskap og verktøy til å svare på casen. Finn en tekst fra programfagpensum eller samarbeide med programfaglæreren for å finne relevante tekster.

 • Les med BISON-blikk (bilder og bildetekster, innledning/ingress, sammendrag/siste avsnitt, overskrifter, nye ord/spesielle ord å legge merke til)
 • Nærlese teksten og repeter det du synes er viktig

7. Formell skriving der elevene bruker fagkunnskaper og egne erfaringer til å svare på casen, individuelt eller grupper. Elevene skriver en reflekterende tekst med utfyllende begrunnelser.

 • Hva ville du gjort for å løse situasjonen?
 • Hva kunne vært gjort annerledes for at situasjonen skulle vært unngått?

8. Elevene kan for eksempel lage rollespill basert på casen, eller gjøre en skriftlig oppgave.

Elevene får godkjent casen (punkt 4) før de løser refleksjonsoppgaven (punkt 6). Elevene kan få skriftlig vurdering på refleksjonsoppgaven, eventuelt muntlig vurdering på rollespillet. Det er også mulig å samarbeide med programfaglæreren om felles vurdering. Innholdet (beskrivelsene og refleksjonene) er i fokus for vurderingen. Vurderingskriteriene avklares med klassen.