The Moose and the Sparrow

Beskrivelse: 

Innhold:

Dette opplegget tar utgangspunkt i en litterær tekst, The Moose and the Sparrow av Hugh Garner, og er delt opp i tre faser med spesiell fokus på lese- og skrivestrategier. Metodene er utarbeidet av Skrivesentret og finnes i heftet «I Skrivende Stund».

Fase 1 Førskriving og lesing: Tenkeskriving

Alternativ 1: Tenkeskriving til et bilde eller tegning (5 minutter)

Alternativ 2: Tenkeskriving til et bilde om person, sted og tid (10-15 minutter)

Her skal elevene tenke med papir og blyant. Hensikten med denne aktiviteten er at elevene skal skrive for å utforske, reflektere og beskrive.

Teksten skal skrives uformelt og er ment som hjelpemiddel til en påfølgende muntlig aktivitet i klassen. Disse elevaktivitetene ivaretar spesielt skriftlig og muntlig ferdigheter.

Fase 2 Under skriving og lesing: Skrive for å finne fokus.

Oppgave 1: Les med fokus: Gruppearbeid med spørreord hvem, hva, når, hvor, hvorfor og hvordan. (7-10 minutter individuell arbeid etter lesing, 10 minutter gruppediskusjon etterpå)

Oppgave 2: Svar på spørsmål fra teksten (15 minutter)

Denne skriveprosessen bevisstgjør og utvikler elevens tenkning. I tillegg så er prosesskrivingen kreativ og involverer eleven gjennom å inkludere hans/hennes egne tanker, følelser og oppfatninger. De grunnleggende ferdighetene som det trenes på gjennom disse aktivitetene er skriving, lytting og å uttrykke seg muntlig.

Fase 3 Etter lesing og som utgangspunkt for skriving: Leke med fakta og rydde i tankene

Alternativ 1: Friformkart: tegning/stikkord (7-10 minutter)

alternativ 2: Oppsummerende skriving (10-15 minutter)

Læringsmål:

 • Trening på ulike lese- og skrivestrategier.
 • Øve på å få muntlig instruksjon om arbeidsoppgave på engelsk fra faglærer og utføre dem.
 • Vise at eleven har forstått arbeidsoppgavene gjennom resultat av elevarbeid.
 • Skrive uformelle tekster.
 • Trening på muntlig aktivitet i gruppe og i klassen.
 • Skrive tekster med gitte krav om sjanger og innhold.
 • Å finne informasjon i en tekst.
 • Å kunne analysere en tekst
 • Å kunne gjenfortelle en tekst gjennom bruk av stikkord eller tegning.

Forberedelser:

Læreren bør sette seg inn i de ulike lese- og skrivestrategiene før opplegget tas i bruk.

Oppfølging:

Aktiviteten «Tenkeskriving til et bilde om person, sted og tid» kan være en start til et større elevarbeid hvor de skal skrive en short story

Kommentar:

Undervisningsopplegget kan differensieres:

I fase 1 kan svake elever jobbe med aktiviteten «Tenkeskriving til et bilde eller tegning»

I fase 2 «Under skriving og lesing: Skrive for å finne fokus» kan den svake eleven på gruppa for eksempel jobbe med spørrekortet «når».

I fase 3 «Etter lesing og som utgangspunkt for skriving: Leke med fakta og rydde i tankene» kan svake elever jobbe med aktiviteten «Friformkart: tegning/stikkord».

Undervisningsopplegget passer inn i emnet Canada.

Fase 1 Før skriving og lesing: Tenkeskriving

Alternativ 1: Tenkeskriving til et bilde eller tegning (5 min.)

Look at the picture and answer the following questions:

- Describe the surroundings

- What is he thinking?

- Where is he going?

- Where has he been?

- What did he do yesterday?

Foto: Jose CABEZAS, Afp. Restriktiv CC

Alternativ 2: Tenkeskriving til et bilde om person, sted og tid (10-15 minutter)

1. Choose one of the men on the picture.

2. Describe the setting.

3. Describe this person (appearence and personality).

4. A crime has taken place. Describe the event, where it happened and who was involved.

5. Include these elements: a saw, a lipstick, a piano and a piece of string.

6. Give your story an appropriate title.

Foto: MAXIM SHEMETOV, Reuters. Restriktiv CC

Fase 2 Under skriving og lesing: Skrive for å finne fokus.

Oppgave 1: Les med fokus: Gruppearbeid med spørreord hvem, hva, når, hvor, hvorfor og hvordan. (7-10 minutter individuell arbeid etter lesing, 10 minutter gruppediskusjon etterpå)

 1. Go into groups of three or six. Depending on the size of your group you will receive either one or two question cards each.
 2. While you read the text «The Moose and the Sparrow» you need to take notes to the answer(s) on your question card(s).
 3. When you have read the text and found your answers you will go back again to your group and share your answers. Take notes of the other pupils answers to each of the question cards.

Oppgave 2: Svar på spørsmål fra teksten (15 minutter)

Sit in pairs and answer the following questions in writing. Use your notes from the group-activity as support.

 1. Write a description of the characters Cecil and Moose.
 2. Why is Cecil in the lumber camp?
 3. Why does Moose treat Cecil badly?
 4. What does Moose do towards Cecil?
 5. What happens to Moose?
 6. What do you think the nicknames Moose and Sparrow mean in this text?
 7. Who is responsible for Moose’s fatal incident? Search the text for evidence of a crime and present them in class afterwards.

Fase 3 Etter lesing og som utgangspunkt for skriving: Leke med fakta og rydde i tankene

Alternativ 1: Friformkart: tegning/stikkord (7-10 minutter)

Draw/take notes of all the important events in the story.

Your drawings/notes should support you in order to re-tell the story in writing or orally.

Alternativ 2: Oppsummerende skriving (10-15 minutter)

Since you also worked in the lumberjack camp with Moose and Sparrow, the police asks you to help them with writing a report of the accident. Write this report to the police.

I aktivitetene «Før skriving og lesing» får elevene prøvd ut metoder for å reflektere og få ideer til å skrive en uformell tekst gjennom tenkeskriving.

I aktivitetene «Etter lesing og som utgangspunkt for skriving» får elevene reflektert over hva teksten «The Moose and the Sparrow» handlet om gjennom aktiviteter som hjelper elevene å huske hva de har lest.

Elevaktiviteten «Tenkeskriving til et bilde om person, sted og tid» kan være en start til et større elevarbeid hvor de skal skrive en «short story» der elevene leverer inn oppgaven til faglærer og får underveis vurdering i skriveprosessen samt sluttvurdering.