Let them grow! Healthcare, childhood and youth development

Beskrivelse: 

Opplegget er tilpasset elever med individuelle opplæringsplaner og som er i grupper med redusert elevtall (maks. 8). Opplegget fokuserer på leseforståelse av relevant tekst om hvordan barn utvikler seg det første leveåret. Opplegget øver arbeid med ord og begreper innenfor emnet og hvordan disse defineres.

Bilde: Nils-Erik Bjørholt, NTB scanpix. Lisens: CC BY-NC-SA. Kilde: ndla.no

Læringsmål: Elevene skal øke ordforrådet på engelsk om temaet barns utvikling og lære sentrale trinn i barns utvikling.

Forberedelser: Til 1. time: Lærer legger ut linken på It's learning, evt. kopierer og deler ut. Til 3.time: Lager loop ved å klippe opp dokumentet med ord og begreper som elevene har funnet i teksten (seEksempel på Loop med forklaringer for forslag/eksempel til loop-aktivitet) slik at hver elev får hver sin lapp. Ordene og begrepene kan i tillegg legges på It's learning (eventuelt andre læringsplattformer) som glosetest.

Læringsaktiviteter:

Førlesingsaktivitet:

Elevene blir koplet på temaet ved at de hver for seg noterer ned det de vet om barns utvikling fra 0-12 måneder. Elevene velger om disse stikkordene skal være på norsk eller engelsk (avhengig av kompetansen i engelsk).

Elevene går sammen to og to for å utveksle det de har skrevet ned. Deretter oppsummering i plenum.

Under lesingen:

Elevene får utlevert teksten og leser den individuelt, samtidig som de streker under ord (eller uthever dem med farge hvis teksten leses på skjerm) de tror har med en babys utvikling å gjøre. Her holder det for mange elever å kun lese ett avsnitt.

Vi går gjennom ordene de har funnet, som da også blir fokus for samtale om stoffet. Ved å se på konteksten ordet står i, kan man prøve å forstå ordet.

Lærer skriver ordene samtidig ned i et dokument på engelsk og norsk slik at dokumentet blir en ordbank klassen kan jobbe videre med.

Etter lesingen:

a)Loop-aktivitet (se Ressurser). Det kan være nyttig å bytte lapper og ta aktiviteten flere ganger. På slutten av timen kan elevene ta en ordtest på It's learning eller Fronter.

b)Vokabularøving: Orden fra ordbanken klippes opp til lapper med ett ord på. Man kan evt. vurdere å ha det norske oversettelsen med. Elevene sitter i par med en bunke ord mellom seg. Den ene trekker et ord og skal så forklare partneren betydningen av ordet uten å si selve ordet. Hvis partneren klarer å gjette riktig, får den som forklarer ett poeng (dette for å oppmuntre til aktivt å vise vilje til å lage en god forklaring.e forklaringer)

Lærer vurderer underveis og spesielt under loopaktiviteten hvorvidt den enkelte elev har forstått de ulike ordene ved å
kople de til riktig definisjon. Dette er i utgangspunktet et opplegg rettet mot elever i klasser med redusert elevtall og med generell lav kompetanse i engelsk. Opplegget bør kunne modifiseres til ordinære helse- og oppvekstklasser.