HMS-blad og farepiktogram

Beskrivelse: 

Elevene skal finne fram til, lese og trekke ut sentral informasjon fra ulike HMS–blad. Som en føraktivitet skal elevene bli kjent med ulike farepiktogrammer, og jobbe med begrepsforståelse for å lettere trekke ut informasjon fra databladene. Elevene skal trekke ut informasjon fra en video, ta en quiss, jobbe med piktogrammer og tilslutt skrive korte tekster om ulike farlige produkter på bakgrunn av informasjon fra datablader

Ressurser

FORSLAG TIL GJENNOMFØRING:

1. Tenk etter:

Hvorfor er det viktig at man følger regler for helse, miljø og sikkerhet på en arbeidsplass. Skriv i 3-5 minutter alt du vet om dette emnet

2. Se videoen:

Nye faresymboler for farlige kjemikalier

http://www.youtube.com/watch?v=xWNzlBXMZ4k&feature=youtu.be

Hva vil du si er hovedbudskapet i denne opplysningsvideoen?

Jeg mener hovedbudskapet her er…

3. Samarbeid i par

Hva er et faresymbol? Tenk etter hvilke faresymboler kjenner dere til?

På denne nettsiden kan dere se en oversikt over hvilke farepiktogrammer som finnes:

http://www.klif.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2011/Mars/Faresymboler-til-merking/

(Elevene kan ev. klippe ut disse piktogrammene og forsøke å sette definisjonen rett etter man har blandet tekst og piktogram.)

4. Hvorfor er det viktig å kjenne til innholdet i et HMS-blad?

Det er viktig å kjenne til innholdet i et HMS-blad fordi…

5. Skriv en kort forklaring på hva vi mener med følgende begreper. Samarbeid i par, og benytt ev. internett der dere står fast.

Begrep

Forklaring

Komponent

En del av et system

Leverandør

 

Økotoksitet

 

Innånding

 

Åndedrettsvern

 

Forebyggende tiltak

 

Evakuér

 

Ventilasjon

 

Destruksjon

 

EKSPONERING

 

Toksikologi

 

6. Finn fram til HMS-bladet til disse produktene, og lag en kort tekst hvor du sier noe om hva man må tenke på når man bruker, oppbevarer og gjenbruker disse produktene. ( Elevene kan ev. deles i grupper, ev kan elevene kun ta for seg ett eller to av disse produktene hvis de jobber alene.)

  • Grovvask
  • Frostvæske
  • Bensin
  • Diesel
  • Bremsevæske (Brake Fluid)

Bygg opp teksten på følgende måte:

«Overskrift»

  • Dette produktet brukes til blant annet……
  • De største farene forbundet med dette stoffet er at ……
  • De viktigste førstehjelpstiltakene ved eksponering vil være å……
  • Ved utilsiktet utslipp er det viktig å tenke på at…
  • Ved lagring av dette stoffet må vi huske på…

SLUTTPRODUKT:

En kort tekst hvor man sier noe om hva man må tenke på når man bruker, oppbevarer og gjenbruker noen typiske produkter i et bilverksted.Teksten kan ev. legges fram muntlig for de andre i klassen.

Karaktersettes i norsk skriftlig, ev. muntlig.