Profilering av eget produkt

Beskrivelse: 

I dette undervisningsopplegget øver elevene både på det å skrive i form av tenkeskriving og det å presentere noe muntlig, og elevene jobber med digitale ferdigheter ved at de lager en reklamefilm.

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i at elevene på Design og håndverk jobber med profilering og produktdesign. I norskfaget skal elevene lage en reklame hvor de presenterer sitt produkt på en mest mulig overbevisende måte.

Elevene jobber med produktdesign og produksjon over ca. 7 uker. Undervisningsopplegget ender opp med en markedsføring og en presentasjon av det selvvalgte produktet. Det er i den siste delen av dette prosjektet at norskfaget kommer inn og hjelper elevene med å lage en god reklame for sitt produkt. Det er her naturlig å komme inn på målgruppe, språklige virkemidler, retorikk etc. Det kan f.eks. settes av ca. tre uker til dette i norskfaget, hvor den siste gangen er presentasjon av reklamefilmen.

Ressurser

Oppgaver

A.Førskrivingsoppgave:

Hva slags forhold har du til reklame? Skriv i ca 3 minutter….

B.Hva slags type reklame kjenner du til? Tavlestorm

C.Språklige virkemidler

Gi eksempler og forklar hva vi forstår med begreper som

·Sammenlikninger

·Metaforer

·Besjeling

·Kontraster

·Rim, rytme, gjentakelser

·Ordspill

D.Forklar følgende begreper:

·Målgruppe

·Åpen argumentasjon

·Skjult argumentasjon

E.Beskriv målgruppen for produktet ditt. Er det et produkt for unge eller gamle, menn eller kvinner, spesielle grupper i samfunnet?

F.Lag en eller flere setninger hvor du kommer med løfter som får målgruppen din til å fatte interesse for ditt produkt. Prøv å være så troverdig som mulig.

·Hvis du kjøper dette produktet vil du oppleve…

·Dette produktet får deg til å…

 

SLUTTPRODUKT:

Reklamen skal lages som en liten videosnutt. Det finnes mange verktøy som kan benyttes til å lage filmer hvor man kombinerer lyd, tekst og bilde, f.eks. Windows Movie Maker eller Photostory 3 for Windows. Elevene kan få karakter på produktet som teller i norsk muntlig

Lag en reklame av ditt produkt hvor du forsøker å bruke flere språklige virkemidler for å påvirke målgruppen din. I tillegg skal du komme med en kort begrunnelse for de valgene du har gjort i arbeidet med reklamen. Dette presenteres etter selve reklamen. Reklamen skal være på ca. 1 minutt og inneholde både tekst, lyd og bilde.

VURDERING:

Klassen kan gjerne være med å gi tilbakemeldinger til hverandres arbeider, og elevene kan f.eks. fokusere på følgende:

·Er det en god reklame? Fikk vi lyst til å kjøpe produktet?

·Er reklamen rettet mot målgruppen, og kommer dette tydelig fram?

·Presenteres produktet på en positiv måte?

·Benyttes ulike virkemidler i reklamen? (Skjulte eller åpne argumenter, kontraster, bokstavrim, ordspill etc.) Fungerer virkemidlene?

·Er begrunnelsen for valg av virkemidler god?