Run and Read

Beskrivelse: 

Elevene samarbeider om å lese, huske, si, lytte og skrive en tekst. Opplegget øver både muntlige, skriftlige og kommunkikative aktiviteter. Dette undervisningsopplegget er godt egnet som innledning til et større tema, for eksempel dokumentasjon av opplæring i praksisfeltet/prosjekt til fordypning. Finn en kort engelsk tekst om et tema innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Forslag: hygiene, måltid, beskrivelse av barne- og ungdomsarbeid. Teksten bør være på 6 - 15 linjer.

 

Learning skills

 

 

 

Opphavsmann: Nevit http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DO-TALK-READ-WRITE.svg?uselang=nb

Læringsmål: Lære hovedpunkter om et tema i programfag. Praktisk erfaring med og refleksjon over learning skills

Forberedelse: Lærer deler klassen inn i par eller grupper på tre. Lærer kopierer teksten i like mange eksemplar som det er grupper. Teksten skal henges på veggen rundt omkring i klasserommet.

Plan for opplegget:

Trinn 1: Del klassen i par/grupper

  1. Heng opp tekster, fordel tekstene til gruppene slik at avstand fra gruppe til tekst blir noenlunde lik
  2. Deltagerne i paret/gruppa skal skifte på å springe til og fra teksten for å lese ord / setning, huske, springe tilbake til gruppa, si ord/setning. En annen elev skriver ned det den første sier
  3. Fortsett med punkt 3. til alle er ferdige eller til lærer stopper aktiviteten
  4. Gruppene leser opp det de har skrevet og får sammenligne med originalteksten

Trinn 2: Refleksjon i grupper:

  • Hva erfarte dere med dette?
  • Hvilke sanser brukte dere?
  • Hvilke ferdigheter brukte dere?
  • Var det noe som var vanskelig med denne oppgaven?

Trinn 3:

Samtale om dette i plenum, skriv opp alle learning skills på tavla.

Trinn 4:

Hvordan kan denne aktiviteten overføres til praksis i barnehage eller SFO? Diskuter i gruppa og noter forslag.

Refleksjon over erfaring, hva de lærte av oppgaven i punkt 3-5. Refleksjonsnotat fra praksis

Oppfølging: Etter praksis skal eleven skrive om, dokumentere, hva de har gjort i praksisperioden. Aller helst beskrive hvordan de brukte denne aktiviteten i f.eks begrepslæring.

Kommentar: Aktiviteten virker kanskje kaotisk, men den slår godt an, elevene slår seg løs.

Jeg har brukt aktiviteten som starter på andre programfag med annen tekst, for eksemel Safety precautions, og gutter som jenter på VG1 eller VG2 viser stort engasjement.

Barne- og ungdomsarbeider-elevene har selv sett overføringsverdien til egen praksis og kommet med gode forslag til hvordan de kan bruke leker, symboler, farger osv isteden for tekst. I tillegg utrykker de sin forbauselse over hvor mange sanser og ferdigheter de får brukt i denne ene aktiviteten. Aktiviteten har klar overføringsverdi til andre programområder enn BU.

  • Tekst på ark
  • Tape