Måleusikkerhet, toleranse og presisjon

Beskrivelse: 

På verksted møter elevene begrepet toleranse, mens i matematikk prater vi nesten bare om måleusikkerhet. Toleransen forteller hvilke krav vi har til presisjon (nøyaktighet) til det vi lager. I dette undervisningsopplegget skal elevene arbeide med oppgaver der de må lese av måleresultat fra skyvelærer og bestemme hvilke måleinstrument de vil bruke i forhold til oppgitt toleranse.

Elevene arbeider med oppgaver (vedlagt). Dersom elevene har tilgang til datamaskin, kan oppgave 1 erstattes med interaktiv oppgave fra ndla.

NB! Noen skyvelærer har måleusikkerhet på 0,1 mm og noen har på 0,05 mm.

Skyvelærer, forskjellige gjenstander elevene kan måle (muttere, bolter)