Matematikk og HMS

Beskrivelse: 

Elevene ska beregne dagmulkt målt i promille og utgifter i forbindelse med sykefravær.

Hensikten med oppgaven er at elevene lærer å regne med promille og får innsikt i sykelønnsordningen.

Matematikk og HMS

Husbygging og dagmulkt

Oppgave 1

Forbrukerrådet skriver om Husbygging og dagmulkt:

«Forsinkelse

Dersom håndverkeren ikke har avsluttet tjenesten innen den tiden dere har avtalt, eller som kan forventes, og dette ikke skyldes deg, foreligger det en forsinkelse.

Publisert 20.04.2012

Hvis håndverkeren er forsinket med jobben han skal utføre, har du flere rettigheter. Samtidig er det viktig å få med seg at disse rettighetene forutsetter at det foreligger en forsinkelse. For å kunne konstatere dette, er det viktig at det er avtalt klare frister for ferdigstillelse av arbeidet.

Heve avtalen, dersom forsinkelsen er vesentlig

Du kan heve hele avtalen dersom forsinkelsen er av vesentlig betydning. Samtidig er det viktig å få med seg at det skal svært mye til før en forsinkelse gir deg rett til å heve avtalen. Er det for eksempel avtalt dagmulkt vil dette kompensere for forsinkelsen.

Dagmulkt

Dagmulkt er en standardisert erstatning for ekstrautgifter og ulemper du utsettes for ved forsinkelse, noe som innebærer at du slipper å dokumentere det faktiske økonomiske tapet. Størrelsen på dagmulkten kan være for eksempel 1 eller 0,5 promille pr dag. Dere må også avtale hvor mange dager du kan kreve dagmulkt.»

Dette er et utdrag fra forbrukerrådets nettside. Du finner hele teksten i vedlagt lenke.

Spørsmål: Hva er den minst mulige dagmulkt?

Oppgave 2

Du eier firmaet Byggmester Bob, og du har gjort avtale med Pernille og Per Hansen om å bygge hus for dem. Dere har underskrevet en avtale der det nøyaktig framgår hva firmaet ditt skal utføre, og hva Hansens vil gjøre selv.

I avtalen står det også at den delen av arbeidet som Byggmester Bob skal utføre, skal være ferdig 1. mars. Ved forsinkelse skal det betales en dagsmulkt på 0,75 promille av samlet vederlag. Samlet vederlag er avtalt å være 600 000 kr.

a) Når skal bygget være ferdig ifølge avtalen?

b) Hvor mange promille er dagmulkten på?

c) Hva skal Pernille og Per Hansen etter avtalen betale til dere i Byggmester Bob?

d) Hvor mye må dere betale til Hansens per dag dersom arbeidet er forsinket?

NB! Husk å vise utregning i oppgave d!

Oppgave 3 Sykepenger og arbeidstid

Fakta om sykepenger

Når en ansatt blir sykmeldt, må arbeidsgiver betale sykepenger i de første 16 kalenderdagene. Deretter er det Folketrygden som overtar utbetaling av sykepenger.

Beregning av sykepenger:

Dersom du er sykmeldt i 100%, skal sykepengene dekke 100% av fast lønn, men eventuelt tap av overtidsgodtgjørelse eller bonus blir ikke dekket av sykepengeordningen.

Beregningsgrunnlag for sykepenger kan ikke overstige 6G (G = folketrygdens grunnbeløp) per år. Folketrygdens grunnbeløp i 2013 er kr 85 245

Oppgave a

Hvor mange dager må arbeidsgiver betale sykepenger?

Hvor mye er 1 G (folketrygdens grunnbeløp)?

Hvor mye kan man maksimalt få i sykepenger per år? (vis utregning)

Fakta om arbeidstid

Vanlig arbeidstid er 7,5 t per dag

Vi beregner en vanlig måneds fulltidsarbeid som 167,5 timer

Oppgave b

Simon Pedersen er ansatt hos Byggmester Bob. Han har en fast lønn på 145 kr per time.

a) Hva har Simon i fast lønn per måned?

b) Hvor mye vil det koste bedriften dersom Simon blir sykmeldt i 3 uker?

Oppgave c

De siste månedene før sykmeldingen har Simon Pedersen jobbet ganske mye overtid, og han har hatt en bruttolønn på 29 550 kr per måned.

a) Hva har Simon hatt i overtidsbetaling per måned før han ble syk?

b) Hvor mye vil han miste i lønn dersom han blir sykmeldt en måned?

Også i disse oppgavene må dere vise utregning!