Vurdering for læring i naturfag (Eks. fra økologi)

Beskrivelse: 

Innhold:

Dette opplegget er utabeidet for å hjelpe elevene til å forstå hva ulike oppgavetyper i en testsituasjon krever av dem. Til hver oppgavetype er det reelle eksempler på elevsvar fra elever jeg har hatt. (Disse har gitt meg tillatelse til å benytte svarene deres fritt.) Ideen er her at elevene, gjennom dialog i smågrupper samt felles diskusjoner i klassen, får muligheter til å speile ulike elevsvar.

Læringsmål:

Gjennom å vurdere oppgavetyper og sammen med andre jobbe analytisk med ulike svaralternativer, blir elevene bedre i stand til selv å besvare ulike oppgaver fordi de tilegner seg kunnskaper om hva ulike oppgavetyper krever av dem. I tillegg videreutvikler de sin faglige forståelse i det aktuelle emnet.

Grunnleggende ferdigheter som opplegget bidrar til å videreutvikle hos elevene:

- Å kunne lese i naturfag er å forstå og bruke naturfaglige begreper, symboler, figurer og argumenter gjennom målrettet arbeid med naturfaglige tekster.

- Muntlige ferdigheter i naturfag er å lytte, tale og samtale for å beskrive, dele og utvikle kunnskap med naturfaglig innhold som er knyttet til observasjoner og erfaringer. Det innebærer å bruke naturfaglige begreper for å formidle kunnskap, formulere spørsmål, argumenter og forklaringer.

Bakgrunn: Elevene har arbeidet med emnet ØKOLOGI en stund, så vi nærmer oss slutten av temaet hvor vi skal ha en prøve i emnet.

Første gang/time 1: Jobbe med en litt større temaoppgave i ØKOLOGI, se word dokumentet som er lagt ved her. Elevene er delt inn i grupper på 3-4 elever pr. gruppe. De introduseres for oppgaven i fellesskap, før de får resten av økta til å jobbe gruppevis. Hver gruppe skal sende inn sitt forslag/laste det inn i Fronter til lærer i slutten av timen.

Andre gang/time 2: I denne timen benyttes PPT-presentasjonen som er vedlagt her. Da sitter elevene i de samme gruppene som jobbet sammen sist time. Gjennom å kombinere gruppe- og plenumsdiskusjoner, går vi gjennom de ulike oppgavetypene og drøfter styrker og svakheter i de ulike elevsvarene, og forsøker å argumentere for hvorfor noen svar er bedre enn andre.

Avslutningsvis i PPT har jeg klippet inn en av gruppenes besvarelser på temaoppgaven fra forrige time. Den har jeg analysert med fargekoder for at elevene skal kunne se hvor de finner igjen de ulike kravene som gis i oppgaven. Dette danner grunnlag for at elevene vurderer sine egne tekster i lys av gruppediskusjonen og klassens oppsummeringer.

Elevene gir tilbakemeling på at de opplever større trygghet før første naturfagprøve på Vg1, både elever på yrkesfag og elever på studiespes. Jeg har benyttet opplegget begge steder, selv om noen av oppgavene går ut over kompetansemålene for YF naturfag-planen

Vanlig klasserom, full klasse, smartboard + PPT-presentasjonen.

Hand outs: oppgaven på Word-dokumentet + PPT-sidene med de ulike elevsvarene.