My Patient Needs Nursing

Beskrivelse: 

Opphavsmann: Trine M Paulsen, Marit Sørhøy. CC-by-nc-sa

Dette tverrfaglige opplegget tar utgangspunkt i at elevene skal mestre fire pleiesituasjoner (diabetes, hjerneslag, demens, hjertefeil), samt kunne anvende ergonomiske prinsipper. Gjennom å forberede og dramatisere sin tildelte case, tilegner elevene seg og øver relevant fagterminologi. Hovedvekten ligger på muntlige ferdigheter. Opplegget bør gjennomføres i 2. termin når elevene har kunnskap om sykdommer, og gjennom praksis har erfart hvordan de skal stelle og kommunisere med eldre/pasienter, samt har lært om grunnleggende ergonomi.

Læringsmål: Elevene skal kunne kommunisere med og pleie en engelsktalende pasient, gjennom bruk av kunnskapen sin om vanlige sykdommer og bruk av fagord på engelsk, samt kjennskap til ergonomi.

 

 

Ressurser: Div. alternativer, alt etter læreverk som benyttes:

Tracks1 Engelsk for helse-og oppvekstfag Vg1

 

 • Eating and Drinking (p.252)
 • Shannon at School - Healthy Eating (p.270)
 • The Healthy Eating Pyramid (p.279)
 • Shannon’s Study Notes (p.280-284)
 • Tools of the Trade (p.224)
 • The Human Body (p.225-226)

At Work for helse – og oppvekstfag vg1 og vg2

 • Eating Habits (VG1, p.68-69)
 • Aging Happens to All of Us (Vg1,p.86-89)
 • Coping with dementia (VG2, p.90-91)

Relevante sider fra Test Your Professional English - Medicine (Amazon.com). Tekst om ergonomi fra Fact & Fiction: Taking Care of Your Back

Andre ressurser: Engelske ord og uttrykk for helsepersonell er en liten, norsk-engelsk ordliste, som kan bestilles fra MEDLEX Norsk Helseinformasjon

Helse- og oppvekstfag Vg2/Vg3: Helsearbeiderfag


Læreplanmålene er fra Læreplan for helsearbeiderfaget Vg3/opplæring i bedrift:

Helsefremmende arbeid

 

 • utføre grunnleggende sykepleie
 • følge ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen

Kommunikasjon og samhandling

 

 • kommunisere med brukere og pasienter med ulik kommunikasjonsevne
 • veilede brukere, pasienter og pårørende i helsefaglige spørsmål

Yrkesutøvelse

 

 • identifisere underernæring og feilernæring og foreslå tiltak for å forebygge og behandle disse

Forberedelser

Lærer: Dele inn i grupper, lage case i samarbeid med yrkesfaglærerne. Kopiere ark til gloser.

Elever: Forberede seg på sin case/sitt rollespill. Slå opp/notere ned/lære nødvendige gloser for å gjennomføre rollespillet. De bruker et eget ark til å notere gloser.

Plan/Læringsaktiviteter: Opplegget blir gjennomført i andre termin når elevene har vært igjennom aktuelt fagstoff, f.eks. om diabetes, hjerneslag, demens og hjertefeil. De må også ha vært i praksis og høstet erfaring med hvordan de skal stelle og kommunisere med eldre og fått kunnskap om grunnleggende ergonomi. De har vært gjennom tekster i engelsk både på Vg1 og Vg2 som er relevante for opplegget (se Ressurser)

Elevene deles inn i grupper på 3 eller maks 4 og trekker case:

 

Pasient med diabetes

 

 • Mating+tannhygiene
 • (Kropps-)vask
 • Skift i/ute av senga
 • Kostveiledning
 • Urinsticks-måling

Pasient med hjerneslag

 • Mating+tannhygiene
 • (Kropps-)vask
 • Skift i/ute av senga
 • Aktive/passive øvelser i seng
 • Fotpleie

Pasient med demens

 • Mating+tannhygiene
 • Skift i/ute av senga
 • (Kropps-)vask
 • Hukommelsestrening

Pasient med hjertefeil

 • Mating+tannhygiene
 • Skift i/ute av senga
 • (Kropps-)vask
 • Blodtrykksmåling
 • Kostveiledning

Ergonomi

 • Bruk av relevante hjelpemidler: sengeheis, rullestol etc.

Elevene øver inn sitt rollespill og bestemmer hvilke spesielle fagord som er relevante for deres case i tillegg til vanlige ord som trengs i en pleiesituasjon. Dette glosearket tas med til pleierommet.

Et enklere (evt. forberedende opplegg i 1.termin) kan være å øve på mating og skift i/ute av senga. Her kan svekket førlighet, syn og hørsel være temaet istedenfor sykdommer. Elevene kan bruke tykke arbeidshansker, briller innsmurt med vaselin og bomull/hørselvern for å oppnå effekt (og latter:).

 

Lærerne går rundt til gruppene, lytter, stiller spørsmål og vurderer aktivitet/deltakelse, fagkunnskaper og engelsk vokabular og uttale. Alle lærerne snakker engelsk. Lærer fyller tavla med nyttige/nye ord som dukker opp underveis. Det må settes av tid til oppsummering, refleksjon og notering av nye ord i plenum i etterkant av gjennomføringen. Elevene vurderer sin egen innsats, og lærerne gir muntlig tilbakemelding

Oppfølging: I påfølgende engelsktime: aktivisering og evt. testing av nytt ordforråd
Neste skriftlige engelskprøve: oppgave med spørsmål fra egen case/rollespill

Kommentarer: Elevene gir uttrykk for at de lærer mange nye og nyttige ord og at opplegget er relevant for et framtidig yrke i pleie- og omsorgssektoren

Fire sengestasjoner, rullestol, rullator, sengeheis, urinsticks, vaskestell, sengeklær, tannbørster/tannkrem, tannproteser, blodtrykksmåler, tavle